Gå till sidans innehåll

Social trygghet för barn och unga med diabetes

Socialarbetaren träffar alla familjer till nyinsjuknade diabetesbarn och -unga på avdelningen.

Sjukhusets socialarbetare hjälper individuellt i ärenden som gäller social trygghet och socialtjänster. Socialarbetaren finns vid behov tillgänglig i samband med poliklinikbesök, vid separata möten eller per telefon.

För dem som är under 18 år uppbärs vårdavgift för 7 vårddagar om året. Efter det är vården på vårdavdelning gratis för barnet på alla offentliga sjukhus.

Den offentliga hälso- och sjukvården har ett årligt kostnadstak. Avgifterna för barn under 18 år räknas med i det årliga avgiftstaket för endera förälder. Kunderna ska själva se till att följa med om de uppnått kostnadstaket och ta reda på hur mycket de har betalat.

FPA ersätter en viss procentandel av priset på läkemedel som ordinerats av läkare. Det finns en övre gräns för de läkemedelskostnader som patienten själv betalar under ett kalenderår. Om den överskrids skickar FPA ett meddelande om det och om hur man ansöker om extra ersättning. Den grundläggande ersättningen får man direkt på apoteket genom att visa upp FPA-kortet.

För att få specialersättning måste man lämna in ett B-läkarutlåtande över att man har en sjukdom som berättigar till ersättning till FPA.

Personer med diabetes typ 1 beviljas specialersättning för insulin (100 %), men för övriga läkemedel gäller självrisk för varje läkemedel. Specialersättningen kan betalas för kostnader som har uppkommit efter att ansökan som påvisar den kroniska sjukdomen (B-utlåtandet) har inkommit till FPA.

Specialvårdspenning är tänkt att ersätta ett kortvarigt inkomstbortfall som beror på att ett barn under 16 år får en sjukdom eller skadas och den sökande deltar i vården av sitt barn så att personen inte kan göra sitt jobb och förlorar inkomst på grund av frånvaro.

Specialvårdspenning kan en förälder till ett barn eller en ung person få som deltar i vården och rehabiliteringen av sitt barn på sjukhus, en poliklinik (besöket inklusive resor tar 6 h eller mer), rehabiliterings- eller anpassningskurser eller för hemvård med koppling till sjukhusvård.

Föräldrar till ett barn under 7 år som får vård på sjukhus eller poliklinik har rätt till specialvårdspenning om en läkare anser att det är nödvändigt att föräldern deltar.

Föräldern till ett barn som är under 16 år och får hemvård har rätt till ersättning om sjukdomen är svår och barnet eller den unga behöver krävande vård på grund av sjukdomen. Den behandlande läkaren ger ett utlåtande om hur svår sjukdomen är.

Specialvårdspenningen söks från FPA på blanketten SV89. Som bilaga krävs ett D-intyg från den behandlande läkaren. Ersättning kan sökas retroaktivt inom fyra månader.

FPA kan bevilja handikappbidrag för barn som under minst 6 månader behöver vård eller rehabilitering i den omfattning att det medför ekonomisk eller annan belastning. Handikappbidraget som betalas ut månatligen har graderats i tre kategorier enligt hur belastande och bindande vården är.

Handikappbidraget för personer under 16 år påverkar inte andra stöd. Föräldrarnas eller barnets inkomster eller förmögenhet inverkar inte på stödet. Handikappbidraget för personer under 16 år är skattefri inkomst.

Handikappbidraget söks från FPA på blankett EV258. Som bilaga krävs C- eller B-läkarutlåtande.

Med stöd av sjukförsäkringslagen ersätter FPA kostnader för resor föranledda av en sjukdom eller rehabilitering efter att kostnaderna överstiger självriskandelen för en enkelresa och/eller den årliga självriskandelen. Patientens resa ersätts i allmänhet enligt vad resan skulle kosta med förmånligaste till buds stående färdsättet. Alla resor till hälso- och sjukvården räknas in i det årliga resetaket. För barn eller unga kan man också ansöka om reseersättning för föräldrarnas resor när de deltar i barnets eller den ungas sjukvård.

Reseersättningarna söks från FPA inom 6 månader efter resan på blankett SV4. Reseintyg SV67 behövs från polikliniken om patienten enligt en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har rätt till taxiresa som ersätts av FPA.

Hemkommunen ska erbjuda familjetjänster åt de familjer som behöver stöd. Dit hör till exempel hemtjänst och familjearbete för barnfamiljer. Den kommunala hemtjänsten kan ordna tillfällig hemhjälp i hemmet. Man kan också höra sig för hos privata tjänsteleverantörer om man behöver hjälp med barnavård. Ibland behövs det ett läkarutlåtande för detta. Det kan man begära från sitt eget vårdställe.

Det kommunala socialväsendet kan betala ut stöd för närståendevård till den som sköter om ett barn med en kronisk sjukdom eller skada. Stödet beviljas utifrån hur bindande och krävande vården är.

Ansökan om stöd görs på en kommunspecifik ansökningsblankett. Till ansökan bifogas ett läkarintyg över sjukdomens natur och vårdbehovet, t.ex. en färsk patientjournal eller kopia av ett aktuellt C-utlåtande. Man kan höra sig för hos socialväsendet i sin hemkommun om det finns möjlighet att få denna stödform. Det är bra att ta upp saken när man är på diabetesuppföljning med en socialarbetare.

Uppdaterad 16.2.2023