Gå till sidans innehåll

Ekonomiskt stöd då ditt barn insjuknar

På vissa villkor kan föräldrar få stöd för inkomstbortfall på grund av ett barns sjukdom.

När ett barn insjuknar behövs en förälder för att stödja barnet under sjukhusvistelsen. Ett barns långvariga sjukdom kan ha en negativ inverkan på familjens ekonomi när extra kostnader uppstår oväntat. Samtidigt minskar ofta familjens inkomster om en förälder lämnar sitt arbete. Vår lagstiftning tryggar i viss mån familjens försörjning under ett barns allvarliga sjukdom. Det är möjligt att få råd och individuell handledning av sjukhusets socialarbetare om hur man ansöker om stöd.

Tillfällig vårdledighet

Om ett barn under 10 år plötsligt insjuknar, kan ena föräldern ta ut tillfällig vårdledighet och stanna hemma för att vårda barnet i högst fyra arbetsdagar. Tillfällig vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen.

Specialvårdspenning

Specialvårdspenningen är avsedd att ersätta inkomstbortfall som beror på en sjukdom eller skada hos ett barn under 16 år, och den sökande därför är förhindrad att arbeta och frånvaron orsakar inkomstbortfall.

Föräldrar till ett barn under sju år i sjukhus- eller poliklinikvård har rätt till specialvårdspenning, om läkaren anser det nödvändigt att föräldern deltar i vården. Föräldrar till ett 7–15-årigt barn i sjukhusvård och en förälder till ett barn under 16 år i hemvård har rätt till ersättning, om barnet har en svår sjukdom och vården av barnet är krävande på grund av sjukdomen. Den behandlande läkaren ger ett utlåtande om sjukdomens svårighetsgrad.

Ansökan om specialvårdspenning görs hos FPA. Till ansökan bifogas D-intyg av läkaren som behandlar barnet. Den retroaktiva ansökningstiden är fyra månader.

Kostnader för resor och övernattning på grund av barnets sjukhusvistelse

Reseersättning

FPA ersätter enligt sjukförsäkringslagen kostnader för resor på grund av sjukdom och rehabilitering när självrisken i enkel riktning och/eller den årliga självrisken överskrids. Patientens resor ersätts vanligen enligt vad resan skulle ha kostat med det billigaste färdmedlet.

Årligt takbelopp

Alla resor till hälso- och sjukvården räknas till den årliga självriskandelen. Man kan ansöka om reseersättning från FPA för föräldrarnas resekostnader om föräldrarnas resekostnader är relaterade till deras deltagande i barnets sjukhusvård.

Specialfordon

Behovet av specialfordon ska motiveras separat. Om en anställd inom hälso- och sjukvården har gett barnet rätt till taxiresa ersatt av FPA, måste man ha ett intyg från polikliniken över rätten att använda taxi. Rätten till taxiresa kan också motiveras av trafikförhållanden. FPA-taxi beställs på de regionala beställningsnumren.

Övernattningspenning

Man kan ansöka om övernattningspenning från FPA, om man varit tvungen att övernatta till exempel för att hinna i tid till behandling eller rehabilitering av ett barn eller för att undvika upprepade dagliga resor. Vid ansökan om ersättning för övernattningskostnader ska man visa upp kvitto över betalda kostnader.

Ansökan om rese- och övernattningskostnader görs hos FPA (6 mån. retroaktiv ansökningstid).

Reseintyg

Reseintyg behövs från polikliniken om patienten har rätt till taxiresa ersatt av FPA enligt definition av anställd inom hälsovården.

Patientavgifter för barn

Vårddygnsavgift

För barn under 18 år tas det ut en vårddygnsavgift för sju vårddygn per kalenderår. Därefter är vården på vårdavdelning avgiftsfri för barnet på alla offentliga sjukhus. Trots att sju vårddygn har uppnåtts måste man dock betala en poliklinikavgift eller en dagkirurgisk avgift vid besök av dessa.

Årligt takbelopp

Den offentliga hälso- och sjukvården har ett årligt avgiftstak. Avgifter för familjens barn under 18 år räknas in i någondera förälderns årliga avgiftstak.

Sjukhusets patientfakturering besvarar frågor om fakturering.

Uppdaterad 1.2.2023