Gå till sidans innehåll

Barnens rättigheter på sjukhuset

Vårdpersonalen och föräldrarna har tillsammans definierat barnets rättigheter på sjukhuset. De grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ett barn bör endast läggas in på sjukhus om den vård som barnet behöver inte kan ges lika bra hemma eller i öppenvården.

 • Ett barn läggs inte in på sjukhus enbart för medicinering när medicineringen kan ges inom öppenvården.

 • Ett barn eller en ung person med en långvarig sjukdom läggs inte in på en avdelning om behandlingen kan ges inom öppenvården.

Ett barn ska ha rätt att ha en förälder eller annan närstående vuxen närvarande under sjukhusvistelsen.

 • Föräldrarna uppmuntras att spela en aktiv roll i den dagliga vården av barnet.

 • Föräldrarna kommer att erbjudas övernattning.

 • Syskon och vänner har rätt att besöka sjukhuset.

Föräldrarna bör uppmuntras att stanna på sjukhuset med sitt barn och erbjudas möjlighet att stanna över natten. Föräldrarnas sjukhusvistelse måste garanteras för familjen på ett sådant sätt att den inte utgör en ekonomisk belastning för familjen.

 • Föräldrar och syskon har möjlighet att äta i sjukhusets matsal.

 • Föräldrarna har ett utrymme för att vila, värma mat eller koka kaffe.

 • Familjens kulturella bakgrund beaktas.

 • I samarbete med sjukhusets socialarbetare kan föräldrarna ordna saker så att det inte uppstår några extra kostnader eller inkomstbortfall för föräldrarna när de stannar hos sitt barn.

Barn och föräldrar bör ha rätt att få information på ett sätt som är anpassat till deras ålder och förmåga att förstå.

 • Läkaren och sjukskötaren ordnar en första intervju med barnet och/eller föräldern.

 • Läkaren och sjukskötaren ser till att det sker regelbunden kommunikation under sjukhusvistelsen.

 • Läkaren och sjukskötaren pratar med barnet och/eller föräldrarna innan de skrivs ut för att försäkra sig om att informationen har uppfattats korrekt.

 • Muntlig information om behandling och medicinering förtydligas genom skriftliga instruktioner.

 • Informationen presenteras för barnet i enlighet med barnets ålder, utvecklingsnivå, kunskapsnivå och allmäntillstånd.

När barnet och föräldrarna väl är informerade ska de ha rätt att delta i alla beslut som rör barnets vård. Barnet ska skyddas från onödig vård och undersökningar.

 • Barnet och föräldrarna ges möjlighet att delta i beslutsfattandet genom att de ges information om de olika behandlingsalternativen för sjukdomen, konsekvenserna av de olika alternativen och de eventuella biverkningarna av behandlingen.

 • Det utvecklas metoder och material för att underlätta kommunikationen med olika typer av barn.

 • Behandlingen och undersökningen av sjukdomen får inte orsaka barnet onödig smärta eller obehagliga upplevelser utöver vad som är nödvändigt för behandlingen av sjukdomen.

Barnen ska vårdas tillsammans med andra barn i samma utvecklingsstadium och får inte placeras på en vuxenavdelning.

 • Vänte-, mottagnings- och undersökningsrummen samt patientrummen bör vara trivsamt inredda för att tillgodose olika åldersgruppers behov.

 • Till exempel bör barn i lekåldern och pubertetsåldern ha rätt att vara med jämnåriga på en sjukhusavdelning. Kamratstöd är viktigt och gör det lättare att hantera sjukdomen på ett åldersanpassat sätt.

Barnet ska ha möjlighet till lek och undervisning i enlighet med sin ålder och sitt mående. Det måste finnas lämpliga lokaler och tillräckligt med personal för denna verksamhet.

 • Aktiviteterna anpassas till varje barns behov.

 • Alla sjukhus som behandlar barn har barnträdgårdslärare och speciallärare.

 • Lärarna på sjukhuset bidrar med sin expertis till vården av barnet och stöder familjen.

Personalen som tar hand om barn måste vara utbildad och kvalificerad för att kunna tillgodose barnens och familjernas behov på sjukhuset.

 • Personalen är utbildad för att stödja barn och föräldrar i krissituationer till följd av sjukdomen och sjukhusvistelsen.

 • Personalen känner till barns normala utveckling och kan upptäcka avvikelser i barnets utveckling.

 • Personalstyrkan på avdelningen ställs i proportion till antalet barnpatienter.

Den arbetsgrupp som tar hand om barnet måste säkerställa kontinuiteten i vården.

 • En skriftlig behandlingsplan upprättas för varje patient, inklusive daglig uppföljning.

 • Arbetet organiseras så att samma personal tar hand om barnet i så stor utsträckning som möjligt.

 • Man främjar samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna som är involverade i barnets vård.

 • Uppföljningsplanen ska vara klar när barnet skrivs ut från sjukhuset.

Barnet måste behandlas med känslighet och förståelse och hens privatliv ska alltid respekteras.

 • Barnets privata ärenden och integritet respekteras i avdelningens verksamhet.

Uppdaterad 1.2.2023