Gå till sidans innehåll

Diarré

Diarré beror oftast på en tarminfektion orsakad av virus. I samband med diarré kan barnet också ha magont, kräkningar och feber.

Vanligen går diarrén över av sig själv på några dagar, men den kan också pågå i en vecka.

Diarré sprids lätt genom beröring. Därför är det extra viktigt att hålla god handhygien. Tvätta händerna med tvål för att hindra diarrésjukdomar från att spridas. Därtill kan du använda desinfektionsmedel för händerna.

Diarré orsakas av många virus. Virusdiarré går oftast om av sig själv. En av orsakerna till virusdiarré hos barn är rotavirus.

Rotavirusinfektionerna har minskat tack vare att rotavirusvaccin ingår i barnens vaccinationsprogram. Numera är norovirus den vanligaste orsaken till virusdiarré.

Ibland kan diarré hos barn orsakas av bakterier. Bakteriediarrén kan undersökas i avföringsprov från barnet. Bakterier som orsakar diarré är bl.a. salmonella, campylobacter, yersinia och vissa kolibakterier. Ofta får man bakteriediarré på utlandsresor, men ibland också i Finland.

Bakterierna sprids genom livsmedel som nedsmutsats med avföring från människor eller djur eller i vissa fall från människa till människa. Det går att förebygga smitta av diarrébakterier genom att tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och mycket vatten alltid före måltid och efter wc-besök och blöjbyte. Också bra hygien vid matlagning och tillräcklig uppvärmning av kött förebygger smitta. Undvik opastöriserad mjölk och efter besök i ladugård eller på husdjursgård ska händerna alltid tvättas.

Symtomen är feber, magont och diarré, som kan vara blodig eller slemmig.

Grunden för behandling av bakteriediarré är att ge barnet tillräckligt mycket vätska. Spädbarn, barn med bakomliggande sjukdomar och eller svåra symtom kan behöva antibiotikabehandling.

Rotavirus smittar lätt från människa till människa eller via mat och dryck. Rotavirus sprids också lätt genom beröringsytor, till exempel dörrhandtag eller leksaker. Sjukdomens inkubationstid är cirka två dygn och symtomen börjar plötsligt. Symtomen är kraftiga kräkningar och diarré samt feber.

Symtomen håller vanligen i sig cirka fem dygn. Den första rotadiarrén har vanligen de häftigaste symtomen och senare infektioner har lindrigare symtom. Innan rotavaccinet inkluderades i vaccinationsprogrammet var rotavirusdiarré vanligast hos barn i åldern 6–18 månader. Numera är den här sjukdomen ovanlig, men hos vaccinerade förekommer lindrigare rotavirussjukdomar i lite äldre ålder. Rotavirus kan undersökas i avföringsprov från barnet.

Det finns ingen medicin mot rotavirusdiarré, den behandlas enligt symtomen och det är viktigt att barnet får tillräckligt med vätska. Rotavirus kan förebyggas med god handhygien. Tvätta händerna med tvål och mycket vatten och använd därtill desinfektionsmedel för händerna.

Norovirus är en vanlig orsak till magsjuka. Norovirus orsakar ofta magsjukeepidemier t.ex. på skolor, hotell, sjukhus eller span. Sjukdomens inkubationstid är 12–48 timmar. Symtomen börjar plötsligt. Symtomen är krampaktiga magsmärtor och illamående som följs av kräkningar. De allra flesta får också diarré som vanligen är lindrig och kortvarig. Vissa får också feber. Symtomen håller vanligen i sig i 1–3 dygn.

Norovirus smittar lätt och direkt från människa till människa. Viruset sprids också genom vatten och livsmedel samt ytor som nedsmutsats med virus. Norovirus undersöks genom avföringsprov från barnet. Det finns ingen medicin mot norovirus. Det är viktigt att tvätta händerna omsorgsfullt i synnerhet efter wc-besök och blöjbyte.

 • EHEC är förkortning av namnet på bakterien enterohemorragisk Escherichia coli.

 • E.coli är en normal tarmbakterie som orsakar t.ex. urinvägsinfektion.

 • EHEC är en E.coli-bakterie som producerar shigatoxin och orsakar blodig diarré.

EHEC-smitta sprids genom mat som nedsmutsats med avföring och upphettats otillräckligt eller smutsigt dricks- eller simvatten. Också opastöriserad råmjölk kan vara smittkälla. Smitta kan spridas via händerna till exempel inom familjen. Man kan också få smitta om man rör vid kor eller får som har EHEC-bakterie.

Symtom på EHEC-infektion är blodig diarré och magsmärta. Infektionen kan leda till hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS) där de röda blodkropparna faller sönder, mängden blodplättar sjunker och det uppstår plötslig njursvikt. HUS kan leda till bestående njurskador och till och med döden. Barn är mer känsliga för att insjukna i svårare former av EHEC-infektion. Hos vuxna kan en EHEC-smitta vara så gott som symtomlös. En EHEC-infektion behandlas på sjukhus enligt symtomen. Vanligen används inte antibiotikabehandling.

Det viktigaste vid behandling av diarré är att förebygga uttorkning och att ersätta vätskan och salterna som kroppen förlorar. Om barnet äter och dricker bra orsakar några lösa avföringar inte uttorkning. Om barnet inte kastar upp, kan hen äta vanlig mat. Om maten inte smakar, är det viktigaste att se till att barnet får tillräckligt med vätska.

Barn med diarré kan ges sådan mat och dryck som hen går med på att äta. Drycker med mycket socker rekommenderas inte, eftersom de ökar diarrén. Om du ammar barnet ska du inte sluta med amningen.

Mängden vätska som ska ges beror på barnets ålder och vikt.

Om barnet har feber kan du ge febernedsättande läkemedel som köps på apoteket. Paracetamol är det febernedsättande och smärtstillande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

Om barnet fortsätter ha kraftig diarré, kan du köpa vätskeersättningslösning avsedd för magsjuka receptfritt på apoteket.

Mjölksyrebakterier kan få diarrén att avta. Diarrémediciner avsedda för vuxna får inte ges till barn.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt

Minimimängd/dygn

0−10 kg

100 ml/kg/dygn

10−20 kg

1000−1500 ml/dygn

20−40 kg

1500−2000 ml/dygn

> 40 kg

2000−2500 ml/dygn

Anvisningar för dosering av febernedsättande läkemedel hemma

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet är mycket trött och svår att väcka.

 • Babyn inte har urinerat på över 4–6 timmar eller större barn på 6–8 timmar.

 • Barnet har andra symtom på uttorkning, som torra läppar/torr mun, babyns fontanell är insjunken.

 • Barnet är under 3 månader.

 • Barnet har svåra magsmärtor.

 • Avföringen tydligt innehåller blod.

 • Barnet har kraftig, rinnande diarré och hög feber.

 • Barnet har en bakomliggande sjukdom, t.ex. diabetes.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barnet inte dricker tillräckligt, diarrén fortsätter och barnet är trött och inte orkar leka.

 • Barnet utöver diarré också har feber.

 • Diarrén har fortsatt i över 3 dygn.

 • Barnet har diarré 10 gånger eller mer i dygnet.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när diarrén har upphört och barnet orkar delta i de dagliga aktiviteterna.

Uppdaterad 15.8.2018