Gå till sidans innehåll

Vad är astma?

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Omkring 5 procent av alla barn i Finland har astma. Typiska astmasymtom hos barn är långvarig hosta och andningssvårigheter samt ansträngningssymtom.

Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftrörens slemhinna som gör att luftrören blir trängre. Då rör sig luften inte så bra i luftrören och det uppstår typiska astmasymtom – hosta, andnöd, andningssvårigheter, vinande andning och slemutsöndring. Symtomen kan vara säsongsbundna eller förekomma året om. Astman kan bryta ut i vilken ålder som helst. Astma orsakas ofta av ärftliga anlag, men för att sjukdomen ska bryta ut behövs också en yttre irriterande faktor. Det finns många yttre faktorer som irriterar luftrören: infektioner (virus och bakterier), allergier (för pollen, djur, livsmedel), fysikaliska faktorer (ansträngning, kall eller varm luft, torr eller fuktig luft, damm), kemiska faktorer (tobaksrök, luftföroreningar).

Faktorer som påverkar barnets astma

Vid astma hos barn påverkar både infektioner och allergier symtomen. Typen av infektion i luftrören varierar beroende på om barnet är allergiskt eller om symtomen bara förekommer i samband med infektioner.

Långvarig astma i barndomsåren är mestadels allergisk astma.

De vanligaste orsakerna till allergier är djurallergener (hund och katt), pollen (al, björk, gräsväxter och gråbo) och födoämnen. Dessa orsaker till allergi kallas för allergener. Tobaksrök är den största miljöfaktorn som ökar risken för allergi.

Om barnet har så kallade IgE-antikroppar mot en eller flera allergener, kallas det att man är överkänslig för allergenen i fråga. När barnet kommer i kontakt med allergenet som hen är överkänslig för, kan en allergisk reaktion uppstå.

Vid astma sker reaktionen i luftrören. Allergenerna, t.ex. pollen och djurallergener, orsakar inflammation i luftvägarna. Irriterande ämnen som virus, köld, luftföroreningar och belastning kan göra det ännu svårare för lungorna att fungera ordentligt. Ju mer olika yttre faktorer förvärrar astmasymtomen, desto svårare är det att kontrollera luftvägsinfektioner.

Hos små barn med astmasymtom är förekomsten av luftvägsallergi den största riskfaktorn för att astman fortsätter upp i skolåldern.

Uppskattningsvis en tredjedel av alla småbarn insjuknar minst en gång under sina första levnadsår i luftvägsinfektion som försvårar andningen och gör luftrören trängre.

Om barnet har haft tre till fyra luftrörsinfektioner som har försvårat utandningen, ställs diagnosen astma.

Icke-allergisk astma kännetecknas av luftvägssymtom under en förkylning, men barnet kan vara symtomfritt under perioderna däremellan. Om barnet inte utvecklar allergier som påverkar luftvägarna växer barnet vanligen ur sina astmasymtom.

De flesta astmabarn i skolåldern är dock allergiska för exempelvis pollen eller djurallergener, och då har de astmasymtom också annars än under en infektion. Infektionen kan dock förvärra symtomen hos barn med astma och en stor del av astmaskoven utlöses av en virusinfektion i luftrören, i synnerhet utanför pollensäsongerna.

Barn kan få astmasymtom vid ansträngning: när de leker, busar eller sportar. Hosta i samband med ansträngning kan också vara ett astmasymtom. Hos många astmatiker ökar kall luft tendensen hos luftrören att dra ihop sig vid ansträngning. Den bakomliggande orsaken är ofta en obehandlad luftvägsinfektion.

Hos vissa barn som också i övrigt lätt får symtom kan astman förvärras när de är spända, arga eller nedstämda. Astmasymtomen kan vara trötthet, irritation, oro eller sömnstörningar. De här symtomen försvinner när astman är under kontroll.

Uppdaterad 15.8.2018