Gå till sidans innehåll

Social trygghet och barnreumatism

FPA betalar ut ersättningar till föräldrar till barn med barnreumatism för olika kostnader som uppstått till följd av sjukdomen.

FPA ersätter kostnader för enkelriktade och/eller årliga resor som har att göra med behandling och rehabilitering av reumatism om de överskrider självrisken. Resorna ersätts vanligtvis enligt vad det billigaste resesättet skulle ha kostat till det närmaste vårdstället. FPA ersätter resekostnader för resor som gjorts med taxi eller annat specialfordon, om den enhet som vårdar barnet har fastställt att barnets hälsotillstånd kräver användning av taxi eller annat specialfordon.

De läkemedel som ordineras för behandling av reumatism är i regel ersättningsbara till 65 procent (lägre specialersättning). Rätt till specialersättning söks genom att lämna in ett läkarutlåtande B till FPA. När FPA har beviljat rätt till specialersättning fås ersättningen direkt från apoteket. FPA skickar ett nytt FPA-kort till barnet, där det finns en märkning om rätt till specialersättning (AE 202)..

Så kallade biologiska läkemedel som används för behandling av reumatism är begränsat specialersättningsbara. Det är möjligt att få 65 procent ersättning för dem genom att lämna in läkarutlåtande B om behovet av de biologiska läkemedlen. Rätt till ersättning (AE 281) beviljas för två år åt gången.

Ett barn med reumatism kan få handikappbidrag för personer under 16 år, när reumasjukdomen är aktiv (barnet har till exempel upprepade ledinflammationer) och barnet vid sidan om läkemedelsbehandlingen även behöver regelbunden rehabilitering (inkluderat hemövningar). Handikappbidrag med grundbelopp kan även beviljas om barnet på grund av reumatismen behöver mer hjälp än andra i samma ålder i vardagliga aktiviteter.

Förhöjt handikappbidrag för personer under 16 år kan beviljas barn för vilka läkemedelsbehandlingen inte har effekt och ledinflammationen drar ut på tiden och försämrar barnets rörelseförmåga. I sådana fall behöver barnet mycket hjälp med vardagliga aktiviteter, regelbunden rehabilitering och hjälpmedel eller måste bäras.

Handikappbidrag för personer under 16 år beviljas inte om barnets reumatism under läkemedelsbehandlingen hålls symtomfri och hen inte behöver regelbundna vårdåtgärder eller rehabilitering.

Om en förälder deltar i vården av ett barn med reumatism som är under sju år gammalt i minst sex timmar på en sjukhusavdelning eller vid ett på förhand avtalat poliklinikbesök och därför inte kan sköta sitt eget arbete, kan föräldern få specialvårdspenning från FPA som ersättning för inkomstbortfall. Då en förälder deltar i sjukhusvård eller ett på förhand avtalat poliklinikbesök för ett barn med reumatism i ålder 7–15, sex timmar eller mer, kan föräldern få specialvårdspenning för att ersätta inkomstbortfall, om barnets reumatism är i ett aktivt skede eller om det under besöken fastställs att reumatismen som har varit i vårdbalans har blivit aktiv och kräver mer effektiv läkemedelsbehandling Efter en kortisoninjektion kan en förälder få specialvårdspenning förutom för injektionsdagen även för påföljande hemvårdsdag, oberoende av barnets ålder. I alla de ovan nämnda situationerna har den behandlande läkaren i sitt D-utlåtande funnit det nödvändigt att föräldern deltar i vården.

Uppdaterad 6.2.2023