Gå till sidans innehåll

Neutropeni

Neutropeni är en brist på neutrofila vita blodkroppar. Personer med neutropeni kan minska risken för inflammation genom att särskilt ta hand om att huden och slemhinnorna hålls hela.

Neutropeni anses vara medelsvår när antalet neutrofiler ligger på nivån 0,5–1,0 x 109/l och svår när det ligger under 0,5 x 109/l. Vid mycket svår neutropeni, agranulocytos, är neutrofilantalet mindre än 0,2 x 109/l. Då ökar risken för infektion avsevärt. Lindrig eller medelsvår neutropeni ökar inte nämnvärt risken för infektion, men kan ändå vara en indikation på en bakomliggande sjukdom, t.ex. autoimmun neutropeni hos barn. Risken för infektion i samband med neutropeni är förhöjd, särskilt hos patienter med neutropeni på grund av en produktionsstörning i benmärgen.

Infektioner hos neutropenipatienter har vanligtvis sitt ursprung i kontaktytan mellan kroppens slemhinnor, huden eller matsmältningskanalen. De vanligaste orsakerna är bakterier som lever i dessa gränsytor. Hudens och slemhinnornas helhet är av yttersta vikt för neutropenipatienter, vilket är anledningen till att t.ex. användning av suppositorier och rektal temperaturmätning bör undvikas.

Den vanligaste formen av neutropeni hos barn är godartad neutropeni som försvinner under en uppföljning på 4–6 veckor, t.ex. neutropeni i samband med vanliga virusinfektioner (influensa, RS-virus, parvovirus, vattkoppor). Vid virusinfektioner uppträder neutropeni vanligtvis inom två dygn och varar från några dagar till en vecka. Om leukopenin eller neutropenin i samband med en virussjukdom är påtaglig bör man kontrollera den efter cirka två veckor. Bakterieinfektioner kan också leda till betydande neutropeni, vilket vanligtvis innebär en kraftig förbrukning av neutrofiler. Om neutropenin inte korrigeras permanent under uppföljningen, och om den lindriga neutropenin inte beror på t.ex. anorexi, är fortsatt undersökning motiverad.

Hos barn är läkemedelsinducerad neutropeni vanligtvis endast förknippad med cytostatikamedicinering. Vid oväntade, allvarliga bakterieinfektioner måste man dock ta hänsyn till effekten av patientens eventuella medicinering. Vissa läkemedel som används för att behandla psykiska sjukdomar, t.ex. risperidon, kan orsaka neutropeni. Hos personer av afrikansk härkomst och vissa etniska grupper från Mellanöstern är neutrofilnivåerna lägre än de finska referensvärdena, men detta ökar inte deras sjukdomsbenägenhet.

Neutrofiler kan röra sig längs blodkärlens väggar (margination), vilket kan ge felaktigt låga resultat i blodprover.

Om en patient har medelsvår neutropeni utan atypiska eller svåra infektioner och patientens benmärg är normal kan neutropenin kallas kronisk benign neutropeni, dvs. godartad neutropeni eller neutropeni utan känd orsak, dvs. idiopatisk neutropeni.

Autoimmun neutropeni på grund av antikroppar som utvecklas mot neutrofiler är den vanligaste orsaken till långvarig neutropeni i barndomen. Den kan uppstå som ett fristående fenomen eller i samband med andra autoimmuna sjukdomar, eller utvecklas i samband med t.ex. infektioner. Så kallad kronisk idiopatisk neutropeni är också ofta antikroppsmedierad.

Autoimmun neutropeni orsakas av antikroppar som binds till neutrofilernas yta. En person som insjuknar i autoimmun neutropeni är vanligtvis ett 8–11 månader gammalt friskt barn. Det totala antalet vita blodkroppar ligger inom referensområdet, men antalet neutrofiler är lågt vid diagnosen. Patienterna har fler lindriga infektioner än vanligt. Autoimmun neutropeni går om av sig själv, med en genomsnittlig varaktighet på ungefär 1,5 år.

Neonatal alloimmun neutropeni är ett tillstånd där modern under graviditeten har bildat antikroppar mot fostrets neutrofilantigener som inte finns i moderns egna neutrofiler. Dessa antikroppar överförs till fostret genom moderkakan. Detta liknar det fenomen som kallas Rh-immunisering och som orsakar hemolys eller nedbrytning av röda blodkroppar. Moderns egen autoimmuna neutropeni kan också överföras till fostret. I båda fallen passerar neutrofilantikropparna genom moderkakan till fostret, vilket orsakar neutropeni och utsätter det nyfödda barnet för infektioner. Neutropeni korrigerar sig själv inom några veckor eller månader efter att antikropparna har försvunnit från det nyfödda barnets kropp.

Kronisk neutropeni hos barn är sällsynt och är ofta förknippad med andra symtom. Vissa medfödda neutropenier är förknippade med en betydande risk för utveckling av en mer omfattande funktionsstörning i benmärgen och elakartade blodsjukdomar.

  • Personer med Shwachman-Diamonds syndrom (SDS) är oftast kortväxta, har en funktionsstörning i bukspottkörteln och förändringar i skelettet (kondrodysplasi). Största delen av patienterna har neutropeni. Personer med SDS löper ökad risk att utveckla myelodysplastiskt syndrom eller akut myeloisk leukemi. Därför är det viktigt med regelbunden uppföljning av blodstatus och benmärgen.

  • Vid Kostmanns syndrom är mognaden av myeloida celler avstannad i den så kallade promyelocytiska fasen, vilket resulterar i djup neutropeni. Detta syndrom är förknippat med en risk för allvarliga bakterieinfektioner från och med neonatalperioden. Patienterna behandlas genom injektioner av tillväxtfaktor för vita blodkroppar. Patienter med Kostmanns sjukdom löper en ökad risk för att utveckla akut myeloisk leukemi eller myelodysplastiskt syndrom.

  • Cyklisk neutropeni kännetecknas av regelbundna neutropeniperioder med ungefär tre veckors mellanrum, under vilka neutrofilantalet sjunker i 3–5 dygn (B-Neut under 0,2 x 10x9/l). Neutropenin är förknippad med feber, inflammation i munnen, tandköttet och svalget samt sår i munslemhinnorna eller afte. Diagnosen ställs genom blodprover för att bestämma blodstatus, till exempel tre gånger i veckan under sex veckor. I allmänhet blir den kliniska bilden av sjukdomen lindrigare med åldern.

  • Ärftlig och tidig neutropeni orsakas också av Fanconis anemi, GATA2-brist och vissa andra sällsynta syndrom (t.ex. brosk-hårhypoplasisyndromet, dvs. RHH, Chediak-Higashis syndrom, Griscelli typ 2, Hermansky-Pudlaks syndrom typ 2).

Neutropeni kan orsakas av akut leukemi eller en metastas i benmärgen från en annan cancer, t.ex. neuroblastom eller lymfom. Funktionsstörningar i benmärgen som aplastisk anemi, Fanconis anemi, medfödd dyskeratos och myelodysplastiskt syndrom kan också vara förknippade med neutropeni. Differentialdiagnostiken av dessa neutropenier som beror på benmärgssjukdomar underlättas av att dessa sjukdomar också är förknippade med andra förändringar i blodvärdena och andra fynd när patienten undersöks.

Uppdaterad 11.8.2022