Gå till sidans innehåll

Prematurordlista

Det finns många olika ord och termer relaterade till för tidig födsel och sjukhusvård av prematurbarn samt till graviditet och förlossning som förklaras i ordsökningen.

Med hjälp av ordlistan kan du enkelt söka efter termer och begrepp som gäller för tidigt födda barn och vård av prematurer och som du kan stöta på i sjukhus- och patienttexter.

 • A

  • ACTH-test

   Stimulationstest för att fastställa binjurebarkens förmåga att producera kortisol. Utförs till exempel efter att kortisonbehandling har upphört.

   Nyckelord: stimulationstest, binjurebarken, kortisol, kortison

  • AGA (Appropriate for Gestational Age)

   Normalstort barn i relation till graviditetens längd.

   Nyckelord: tillväxt, graviditetens längd

  • AIMS-test

   The Alberta Infant Motor Scale. AIMS-testen kan användas för att med hjälp av observation följa upp barnets motoriska utveckling från födseln till att barnet lär sig gå själv.

   Nyckelord: motoriska färdigheter

  • Antenatal kortikosteroidbehandling

   Kortisonbehandling i injektionsform som ges åt mamman vid risk för en för tidig förlossning. Minskar dödligheten bland för tidigt födda barn, minskar risken för RDS, IVH och NEC.

   Nyckelord: kortison

  • Apné

   Andningsuppehåll som sammanhänger med symtom (minskad syremättnad i blodet, dvs. minskad saturation, lägre puls, färgförändring i huden eller slapphet).

   Nyckelord: andningsuppehåll

  • Asfyxi

   Syrebrist hos fostret eller en nyfödd, med samtidig ansamling av koldioxid.

   Nyckelord: syrebrist

  • Atelektas

   Luftbrist i hela eller en del av lungan.

   Nyckelord: lunga

 • B

  • Beräknat förlossningsdatum

   40 veckor och 0 dagar efter början på senaste mens.

  • BPD

   Bronkopulmonell dysplasi , dvs. kronisk lungsjukdom hos prematur.

   Nyckelord: Bronkopulmonell dysplasi, lungsjukdom

 • C

  • Central venkateter

   En tunn kateter som vanligen förs in genom en ven i armen eller benet och styrs till en central ven för vätske- och läkemedelsbehandling.

   Nyckelord: keskuslaskimokatetri, katetri, nestehoito, lääkehoito

  • Chylothorax

   Ansamling av lymfvätska i lungsäcken.

   Nyckelord: lungor, lymfa

 • D

  • Drän

   Tillfälligt rör för att avlägsna gas eller vätska ur kroppen. Med en pleuradrän avlägsnas till exempel antingen luft (pneumothorax) eller vätska (hydrothorax) ur lungsäcken.

   Nyckelord: vätska, slang, pleuradrän

  • Duktus

   Ductus arteriosus. Förbindelse mellan aorta och lungpulsådern under fosterstadiet, som borde slutas efter födseln.

   Nyckelord: ductus arteriosus

 • E

  • ELBW

   Extremely low birth weight, mycket låg födelsevikt, under 1000 gram.

   Nyckelord: vikt, födelsevikt

 • F

  • Fetofetal transfusion

   Störning i blodcirkulationen som kan uppkomma vid monokoriotisk (samma ytterhinna) tvilling- och flerbördsgraviditet. Fostrens blodcirkulation förenas genom förbindande blodkärl och mer blod överförs från det ena fostret (givaren) till det andra (mottagaren), och givaren lider av blodbrist och mottagaren av överbelastning av blodcirkulationen och hjärtat.

   Nyckelord: monokoriotisk, cirkulationsstörning

  • Fullgången

   Graviditetens längd 37 + 0–42 + 0 veckor.

  • För tidigt född

   Graviditetens längd mindre än 37 veckor.

 • G

  • GER

   Gastroesofageal reflux, refluxsjukdom i matstrupen.

   Nyckelord: reflux

  • Griffiths

   The Griffiths Mental Development Scales. Validerat och strukturerat test för att bedöma barnets neurologiska utveckling vid en viss utvecklingsålder.

   Nyckelord: neurologisk utveckling, utvecklingsålder

  • Gulsot

   Se ”Hyperbilirubinemi” i ordlistan.

   Nyckelord: Hyperbilirubinemi

 • H

  • HFV

   High frequency ventilation (HFO = high frequency oscillatory ventilation), högfrekvent oscillationsventilation

   Nyckelord: högfrekvent oscillationsventilation, respiratorbehandling

  • Hydrocefalus

   Hydrocefalus är en störning i cirkulationen av cerebrospinalvätskan, som bland annat leder till att hjärnans ventriklar utvidgas och att huvudomfånget växer snabbare. Hydrocefalus har också kallats vattenskalle.

   Nyckelord: störning av cirkulationen av cerebrospinalvätska

  • Hydrothorax

   Ansamling av vätska i lungsäcken.

   Nyckelord: lunga, vätska

  • Hyperbilirubinemi

   Orsakar gulsot hos nyfödda. När röda blodkroppar bryts ner uppstår bilirubin, och eftersom prematurers lever oftast är omogen, ökar mängden okonjugerat bilirubin i blodet och orsakar gulsot. Gulsot behandlas med ljusbehandling.

   Nyckelord: gulsot

  • Hyperglykemi

   Högt blodsocker

   Nyckelord: blodsocker

  • Hypoglykemi

   Lågt blodsocker

   Nyckelord: blodsocker

 • I

  • Intubation

   Andningstub placeras i luftstrupen.

   Nyckelord: andningstub

  • Ischemi

   Syrebrist i vävnaden, där en del av kroppen inte får tillräckligt med syre.

   Nyckelord: syrebrist

  • IVF

   IVF In vitro fertilization, IVF-behandling, dvs. provrörsbefruktning.

   Nyckelord: provrörsbefruktning

  • IVH

   Intraventricular hemorrhage. Blödning i hjärnventrikel hos prematur. Kan förekomma på ena eller båda sidorna. Klassificeras i fyra klasser enligt svårighetsgrad.

   Nyckelord: intraventrikulär blödning

 • K

  • Kalenderålder

   Ålder räknad från barnets födelsedatum, kronologisk ålder.

  • Korrigerad ålder eller utvecklingsålder

   Räknas från barnets beräknade tid. Alltså är den korrigerade åldern för ett barn som fötts prematurt 0 dygn på det beräknade förlossningsdatumet. Tillväxten och utvecklingen hos för tidigt födda barn bedöms till en början (ca 1–2 år) enligt den korrigerade åldern.

   Nyckelord: utvecklingsålder

 • L

  • LBW

   Low birth weight, låg födelsevikt, under 2500 gram.

   Nyckelord: födelsevikt

  • LGA (Large for Gestational Age)

   Storväxt barn i relation till graviditetens längd.

   Nyckelord: storlek

  • LISA-behandling

   Less invasive surfactant administration, administrering av surfaktant i lungorna med en tunn kateter när barnet får övertrycksbehandling.

   Nyckelord: surfaktant, lunga

  • Luftfuktare med högt flöde

   Ett andningsstöd som med hjälp av en näsgrimma som förs in i näsan för att föra in fuktad luft och vid behov kompletterande syre i luftvägarna med ett milt övertryck.

   Nyckelord: andningsstöd

  • Lunghypoplasi

   Underutveckling av lungorna under fosterstadiet.

 • M

 • N

  • Nasal övertrycksbehandling

   nCPAP (nasal continuous positive airway pressure). Andningshjälpmedel där positivt övertryck leds till luftvägarna genom näsmask eller näsprong. Förhindrar apnéer, håller lungorna öppna och minskar andningsmotståndet.

   Nyckelord: andningsstöd

  • Nasalventilator

   Icke-invasivt andningshjälpmedel som ges genom näsmask eller näsprong.

   Nyckelord: andningsstöd

  • Navelkateter

   Kärlförbindelse via kateter i navelns ven eller artär för vätske- eller läkemedelsbehandling.

  • NEC

   Necrotizing enterocolitis, dvs. nekrotiserande tarminfektion.

   Nyckelord: nekrotiserande tarminfektion

  • NML

   Näsmagslang för sondmatning. Sätts in genom näsan eller munnen, går från svalget till matstrupen och vidare till magsäcken.

   Nyckelord: Näsmagslang

  • Nystagmus

   Ögondarrning. Snabba och (nästan) jämna, upprepade ofrivilliga ryckiga ögonrörelser, där man ofta kan särskilja ett långsamt och ett snabbt rörelsemoment.

   Nyckelord: Ögondarrning

 • P

  • Parenteral nutrition

   Intravenös administrering av näringsämnen.

   Nyckelord: näring

  • PIE-förändringar

   Pulmonary interstitial emphysema, dvs. ökad luftmängd i interstitiell lungvävnad.

   Nyckelord: lunga

  • Pleuravätska

   Ansamling av vätska i lungsäcken. Se även ”hydrothorax” i ordlistan.

   Nyckelord: lunga

  • Pneumomediastinum

   Luft i bindvävsrummet.

  • Pneumothorax

   Ansamling av överskottsluft i lungsäcken.

   Nyckelord: luft i lungsäcken

  • Preeklampsi

   Havandeskapsförgiftning.

   Nyckelord: Havandeskapsförgiftning.

  • Prematur

   Ett barn som föds för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37+ 0.

   Nyckelord: för tidigt född

 • R

  • RDS

   Respiratory distress syndrome, andningssvårighetssyndrom hos nyfödda. Förekommer speciellt hos prematurer. Orsaken kan vara brist på surfaktant eller funktionsstörning i lungorna. Obehandlad sjukdom leder till syrebrist och andningssvikt. Konstateras under de först tre levnadsdygnen.

   Nyckelord: Respiratory distress syndrome

  • Respiratorbehandling

   Ventilatorbehandling. Invasivt andningsstöd med användning av en andningstub i luftstrupen.

   Nyckelord: ventilatorbehandling, andningsstöd

  • ROP

   Retinopathy of prematurity. Näthinnesjukdom hos prematur.

   Nyckelord: näthinnesjukdom,Retinopathy of prematurity

  • RSV

   Respiratory syncytial virus. Orsakar en luftvägsinfektion som speciellt hos prematurer kan leda till andningssvårigheter och avsevärd störning i utbytet av andningsgaser.

   Nyckelord: virus

 • S

  • Saturation

   Blodets syresaturation, dvs. syremättnad. Mäts med pulsoximeter och resultatet anges i procent.

  • Sepsis

   Blodförgiftning. Svår allmäninfektion orsakad av mikrober. Blododlingen är vanligen positiv, vilket betyder att sjukdomsalstraren och dess känslighet för olika antibiotika kan utredas genom odling av sterilt taget blodprov i odlingsvätska.

   Nyckelord: generaliserad infektion, blodförgiftning

  • SGA (Small for Gestational Age)

   Småväxt barn i relation till graviditetens längd.

  • Stomi

   Tarmstomi

   Nyckelord: Tarmstomi

  • Surfaktant

   Blandning av proteiner och fosfolipider som utsöndras av lungans alveolceller och finns på lungblåsornas insida. Minskar vätskehinnans ytspänning och hjälper därmed lungblåsorna att hållas öppna.

  • Syrgasbehandling

   Inneluften har en syrehalt på 21 procent. Om en nyfödd behöver mer syre för att uppnå en tillräcklig saturationsnivå, ges den nyfödda extra syre, vars syrehalt är 22–100 procent.

   Nyckelord: lisähappi, saturaatio

 • T

  • TTTS

   Twin-to-twin transfusion syndrome. Se även ”Fetofetal transfusion” i ordlistan.

   Nyckelord: Twin-to-twin transfusion syndrome

 • U

 • V

  • Viggo

   Venkateter.

  • VLBW

   Very low birth weight, mycket låg födelsevikt, dvs. under 1500 gram.

   Nyckelord: vikt

 • Ö

Uppdaterad 26.1.2023