Gå till sidans innehåll

Genomförande av cytostatikabehandling hos barn och unga

Cytostatikabehandling kan ges åt patienten på många olika sätt beroende på behandlingens skede och cancertypen.

Cytostatikan doseras oftast intravenöst i en central venkateter eller central venport. Relativt vanligt är också att cytostatika ges direkt i hjärn-ryggmärgsvätskan, varvid man utför en spinalpunktion (lumbalpunktion) under narkos.

Till exempel vid leukemi är cytostatika som ges direkt i hjärn-ryggmärgsvätskan nödvändig för cancercellernas förstörelse i centrala nervsystemet där de är delvis skyddade från läkemedel som administreras i venen. En del hjärntumörpatienter har också en cistern som installerats genom skallbenet under huden och som har en förbindelse till hjärn-ryggmärgsvätskeutrymmet för att dosera läkemedlet.

Cytostatika kan också administreras oralt. Detta görs till exempel vid underhållsbehandling av akut lymfoblastleukemi. Användningen av denna administrationsform kommer i framtiden att öka också vid vissa fasta tumörsjukdomar i barndomen.

I sällsynta fall kan cytostatika administreras också direkt i tumören eller till exempel i buk- eller lunghålan.

Cytostatika ges ofta i behandlingsperioder på några dagar då patienten får flera läkemedel som påverkar på olika sätt samtidigt för att uppnå bästa behandlingseffekt. En säker administration av cytostatika förutsätter ofta intravenös vätsketerapi.

Starkare mångcytostatikabehandlingar genomförs på avdelningen men lättare cytostatika kan ges på dagsjukhuset, sjukskötarens mottagning eller i vissa fall så att hemsjukvården genomför läkemedelsbehandlingen hemma.

Hos barn och unga genomförs en intravenös cytostatikabehandling i en enhet på någon av de fem universitetssjukhusen i Finland som specialiserat sig på cancerbehandling av barn eller i tillämpliga delar i aktiv styrning på barnenheterna på vissa centralsjukhus

Uppdaterad 26.10.2022