Gå till sidans innehåll

Hjärnskakning hos barn eller unga

Lindriga huvudskador, dvs. hjärnskakningar, är vanliga hos barn och unga. Efter ett olycksfall som riktat sig mot huvudet är det viktigt att följa upp tillståndet så att man kan uppsöka vård vid behov.

En hjärnskakning uppkommer vanligtvis i samband med att barnet eller den unga ramlar eller faller och slår huvudet. Huvudskador är vanliga hos barn och unga, men största delen av dem klassificeras som mycket lindriga hjärnskador, dvs. hjärnskakningar.

Frakturer i huvudet är möjliga hos små barn, eftersom skallbenet hos små barn är tunt. Å andra sidan är benet mjukt och flexibelt, varför det i stället för en vanlig fraktur kan hända att skallen trycks in.

Allvarligare och svårare hjärnskador har vanligtvis ett samband med kollisioner (trafik, fritidsaktiviteter), fall från höga höjder eller mer sällan med misshandel eller illabehandling. Den bästa behandlingen för en hjärnskakning och andra hjärnskador är förebyggande åtgärder.

Symtom och kontakt med hälso- och sjukvården

De vanligaste symtomen vid hjärnskakning är

  • blekhet

  • illamående och kräkningar

  • sömnighet

  • minneslöshet

  • huvudvärk

  • samt kortvarig medvetslöshet genast efter skadan.

Om huvudskadan följs av medvetslöshet, kraftig huvudvärk, kräkningar eller om barnet eller den unga är förvirrad eller sömnig, är det skäl att uppsöka jouren. Även en stor bula (blodutgjutning under huden) eller en otydlig eller kraftig skademekanism är skäl för en vårdbedömning av en läkare. Barn och unga som fått en lindrig hjärnskakning och vars symtom har gått över, kan vanligtvis vårdas hemma.

Det är viktigt att förstå att symtom av samma typ (kraftigare eller försämrade symtom och som ibland uppträder först om flera timmar!) kan ha ett samband med en allvarligare hjärnskada eller en intrakraniell blödning.

En hjärnskakning i sig orsakar inga besvär senare, ett par dygn efter skadan har nästan alla barn och unga som fått en hjärnskakning återhämtat sig helt. Om symtomen blir långvariga (över en vecka) är det skäl att uppsöka en läkare för en bedömning.

Hemvård

Vid hemvård ska du följa barnets eller den ungas medvetandegrad (vakenhet) och eventuella neurologiska symtom. Barnet eller den unga får inte lämnas ensamt utan en vuxen ska hela tiden iaktta tillståndet. Normala diskussioner och sakliga svar är tillräckliga för att visa att allt är ok. Den första natten efter olycksfallet ska barnet eller den unga väckas åtminstone en gång – helst två gånger. Om barnet eller den unga vaknar normalt och svarar på frågor tyder det på att allt är som det ska.

Den som fått en huvudskada bör stiga upp och röra på sig direkt när symtomen börjar lindras. Att vila är till ingen nytta. Barnet får själv bestämma om det vill vila eller leka. Motion ska dock inledas gradvis så att den inte orsakar eller ökar eventuella symtom.

Smärtstillande läkemedel kan användas för att lindra symtomen. Det säkraste alternativet är paracetamol.

Om huvudvärken, illamåendet och kräkningarna förvärras, barnet eller den unga är sömnig eller har svårigheter att uppfatta tid och rum, eller får andra neurologiska symtom (till exempel funktionsstörning i armen eller benet, synrubbning), ska ni omedelbart uppsöka jouren på nytt. Även i en osäker eller otydlig situation är det bäst att kontakta jouren eller jourhjälpen.

Uppdaterad 14.3.2022