Gå till sidans innehåll

Information om stödformer för familjer då ett barn insjuknar

När ett barn blir sjukt förändras familjens liv. Psykiskt, socialt och ekonomiskt stöd finns tillgängligt för att hjälpa familjen att hantera den nya situationen.

På sjukhuset får familjen hjälp av vårdpersonalen och en rad olika yrkesgrupper: psykologer, socialarbetare, tal-, ergo- och näringsterapeuter, rehabiliteringshandledare, fysioterapeuter och sjukhuspräster.

En socialarbetare stöder familjen vid behov och ger individuell handledning och råd i frågor som rör t.ex. social trygghet och socialservice. Socialarbetaren hjälper familjen att förstå sin sociala situation och hänvisar dem till det stöd eller den hjälp de behöver. Socialarbetaren kan kontaktas via den behandlande enheten.

Rehabiliteringshandledaren fungerar som en länk mellan barnet eller den unga personen med en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, hemmet, sjukhuset, skolan, daghemmet och andra parter som deltar i rehabiliteringen. Rehabiliteringshandledaren kan kontaktas av barnets föräldrar, representanter för social- och hälsovården samt utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken eller andra myndigheter. Rehabiliteringshandledningen är alltid kostnadsfri för klienten.

En fysioterapeut bedömer barnets åldersanpassade rörlighetsutveckling och grovmotorik. Om barnet har utmaningar med rörligheten som begränsar vardagen, vägleder fysioterapeuten barnets familj och vänner för att stödja barnet i dagliga aktiviteter. Barnet får individuell fysioterapi för att stödja och främja motoriska färdigheter vid behov. Fysioterapeuten bedömer behovet av och ordnar hjälpmedel för rörligheten och funktionsförmågan enligt individuella behov

På sjukhuset har familjerna också tillgång till samtalsstöd av ett psykiatriskt team. Det är också möjligt att prata med en sjukhuspräst oberoende av trosuppfattning. Hen specialiserar sig på att stödja familjer när ett barn är inlagt på sjukhus.

Tal-, ergo- och näringsterapeuttjänster är tillgängliga via behandlingsenheten vid behov.

Målet är att barnet ska kunna skrivas ut så snart hens hälsa tillåter det. Familjen får praktiska råd från behandlingsenheten när de skrivs ut. Familjen får också veta vart de ska vända sig om barnets tillstånd förändras.

Uppdaterad 1.2.2023