Gå till sidans innehåll

Sjukhusskolan

När ett barn eller en ung person behöver långvarig sjukhusvård för sin sjukdom kan hen inte längre gå i sin egen skola som tidigare. Hen kan fortsätta sina studier på sjukhusskolan under vistelsen på avdelningen.

Undervisningen på sjukhuset säkerställer kontinuiteten i skolgången och slutförandet av grundskolestudierna, även när ett barn eller en ung person har en långvarig sjukdom som kräver behandling.

Undervisningen tar alltid hänsyn till elevens hälsotillstånd och eventuella terapeutiska och rehabiliterande åtgärder. Lämpliga undervisningstider planeras tillsammans med vårdpersonalen. Undervisningen på sjukhuset bidrar också till att eleverna kan återvända till sin egen skola.

Läraren vid sjukhusskolan kontaktar elevens egen skola med vårdnadshavarnas tillstånd, varefter undervisningen på sjukhuset planeras tillsammans med läraren i sjukhusskolan och en lärare från elevens egen skola.

Sjukhusskolan samarbetar också med den specialiserade sjukhuspersonalen, t.ex. rehabiliteringshandledare, neuropsykologer och fysioterapeuter.

Undervisning ges i alla ämnen inom den grundläggande utbildningen så långt det är möjligt. Dessutom kan läraren från den egna skolan skicka uppgifter och prov till eleven enligt överenskommelse. Eleven förblir elev i sin skola under sjukhusundervisningen.

Undervisningen sker på elevens eget patientrum eller i ett annat avtalat utrymme. Undervisningen på sjukhuset utnyttjar också möjligheterna till distansundervisning, varvid eleven kan delta i lektioner i sin egen klass eller prata med läraren och klasskamraterna från sin egen skola. Användningen av distansförbindelse diskuteras alltid först med barnet och familjen.

I studierna används elevens egna läroböcker eller annat material som tas med till sjukhuset. Bristen på böcker är dock inget hinder för undervisningen. Elevens egen skola bedömer elevens prestationer tillsammans med sjukhusskolans lärare på grundval av den egna skolans läroplan.

Lärarna vid sjukhusskolan är också tillgängliga för förhandlingar om frågor och arrangemang som rör elevens skolgång, om det behövs.

Undervisning hemma som ordnas av skolan

När en elevs tillstånd gör att hen inte kan delta i lektionerna i sin egen skola mellan behandlingarna på sjukhuset kan föräldrarna ansöka om hemundervisning hos sin kommun.

Den behandlande läkaren bekräftar behovet av hemundervisning. Undervisningsarrangemangen avtalas med skolan och elevens vårdnadshavare. Även hemma kan eleven delta i klassens och skolans undervisning på distans.

Förskoleundervisning

Barn upp till sex års ålder har rätt till förskoleundervisning. Även barn som tillbringar långa perioder på sjukhus förtjänar en lika stor chans att utvecklas, lära sig nytt och njuta av sin barndom. Det viktigaste i förskoleundervisningen är att lära sig genom lek och upplevelser.

Förskoleundervisning ges i grupp eller individuellt. Undervisningen planeras med hänsyn till barnets tillstånd, utvecklingsnivå, tillgänglig tid, lokaler och resurser.

Planen måste vara flexibel, eftersom barnens dagsrytm störs på sjukhuset. Tiden som de tillbringar på avdelningen varierar också. Behandlingsåtgärderna kan avbryta arbetet och barnets tillstånd möjliggör inte alltid undervisning som planerat.

I praktiken diskuteras detaljerna i förskoleundervisningen med barnets föräldrar, sjukhusets multidisciplinära arbetsgrupp och vid behov med förskole- och dagvårdsenheterna i barnets hemkommun.

Uppdaterad 31.1.2023