Gå till sidans innehåll

Rehabilitering av barn med rörelsenedsättning

Målet med rehabilitering är att förbättra barnets funktionsförmåga i vardagen och att lindra de besvär som orsakas av avvikelserna i utvecklingen.

I rehabiliteringsbedömningen fastställs utmaningarna i barnets utveckling och funktionsförmågan i vardagen bedöms. Rehabilitering innebär att man lindrar de besvär som orsakas av avvikelserna i utvecklingen, samt att man stöder barnets utveckling, fostran och familj.

Rehabiliteringsbedömningen kan göras antingen på sjukhuset eller på hälsocentralen. Arbetsgruppen för rehabilitering består av en läkare, vid behov en specialarbetare (psykolog, tal-, ergo- och fysioterapeut), en rehabiliteringshandledare/socialarbetare och en skötare. Rehabiliteringsplanen utarbetas för barnet tillsammans med föräldrarna och arbetsgruppen för rehabilitering.

Rehabiliteringen grundar sig på tillgängliga vetenskapliga bevis och nationell god praxis inom rehabilitering. För rehabiliteringen måste man sätta upp realistiska, konkreta samt mätbara kort- och långsiktiga mål.

För barn vars vardagliga funktionsförmåga begränsas av problem med motorik eller tal kan man enligt behov ordna individuell tal-, fysio- eller ergoterapi. Det är också viktigt att vägleda barnets närmaste omgivning (familj, daghem, skola) i hur de ska fungera med barnet, och hur de kan stöda barnets motorik.

Medicinsk rehabilitering för små barn utförs ofta som individuell rehabilitering, såsom fysioterapi, talterapi eller ergoterapi. Terapin kan ges av en kommunal eller privat tal-, ergo- eller fysioterapeut.

FPA ordnar krävande medicinsk rehabilitering för barn som på grund av sin sjukdom eller skada är begränsade i sina prestationer eller sitt deltagande, vilket orsakar betydande svårigheter med att delta och prestera hemma, i daghemmet eller skolan.

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering vars syfte är att hjälpa barnet att röra sig och fungera i vardagen. Målen för fysioterapin sätts upp tillsammans med barnet, hens närstående och terapeuten. Fysioterapeutens uppgift är att hitta nya tillvägagångssätt som stöder barnet. För barnets rehabilitering är det väsentligt att alla barnets närstående – familj och daghem eller skola – förbinder sig till målen, eftersom den egentliga träningen och antagandet av färdigheterna sker genom att fungera i vardagen.

Talterapi är medicinsk rehabilitering, med syfte att förebygga, underlätta och avlägsna störningar i kommunikationen samt relaterade problem med kontakt, växelverkan, utveckling och lärande. Störningarna kan gälla språk, tal, röst, ätande, sväljande, hörsel, läsande och skrivande. Talterapeuten är även expert i kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal, samt i hjälpmedel för kommunikation.

Målet med talterapin är barnets bästa möjliga funktions- och kommunikationsförmåga i det dagliga livet. Med hjälp av talterapi kan man påverka barnet själv samt hens omgivning, till exempel genom att vägleda föräldrarna i att stöda sitt barns språkutveckling i vardagliga situationer, observera barnets initiativ till kontakt, genom att tillsammans med barnet använda stödtecken eller bildkommunikation.

Vid sidan av barnets terapibesök är samarbetet med föräldrarna och terapins ändamålsenliga periodisering viktigt. Dessutom vägleder talterapeuten föräldrarna i att aktivera barnets språkutveckling i vardagliga situationer.

Målet med talterapin är att barnet aktivt ska kunna delta och fungera i vardagen.

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syftet att stöda utvecklingen av barnets motoriska färdigheter och uppfattningsförmåga, deltagande i lekar, skolgång, hobbyer och i att ta hand om sig själv. Ergoterapi är till nytta för barn som på grund av sin sjukdom, skada eller avvikelser i utvecklingen har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter.

Ergoterapi genomförs i målorienterade lek- eller handlingssituationer, som planeras tillsammans med barnet utifrån hens intressen. Som metoder används till exempel lekar, spel, byggande och kreativa aktiviteter. I terapin är aktiviteterna tillräckligt utmanande, roliga och ger upplevelser av att lyckas. På det sättet förstärks barnets uppfattning om sig själv och hen har lättare att klara sig i vardagen. Ergoterapin är ofta individuell, men den kan också ske i par eller grupper.

Ergoterapeuten vägleder även föräldrarna och personalen i daghemmet eller skolan. Metoder för att stöda barnets utveckling och inlärning i vardagliga situationer planeras tillsammans.

Det vägledande arbetet tillsammans med det lokala nätverket eller ergoterapin genomförs som mottagningsbesök, hem-, skol- eller daghemsbesök.

Anpassningscoachning är en verksamhet som hjälper barnet och familjen att acceptera skadan och att anpassa sig till de besvär den orsakar. Anpassningscoachning har sin egen viktiga plats i rehabiliteringen. I takt med att sjukhusperiodernas natur förändras, kan den information som familjerna får vara splittrad. Kamratstödet, som är en naturlig del på sjukhuset, kan bli allt mindre. Att kunna möta och ha bra växelverkan är viktiga egenskaper för de personer som inom olika områden arbetar med familjen.

Anpassningscoachning borde ske i ett närmare samarbete med det vårdteam som ansvarar för rehabiliteringen.

Anpassningscoachning ordnas till exempel av FPA och patientföreningar.

Uppdaterad 16.2.2023