Gå till sidans innehåll

Ergoterapeuten bedömer och stöder barnets motoriska färdigheter

Remiss för ergoterapi fås från rådgivningen eller skolhälsovården. Om du är orolig för ditt barns motoriska färdigheter ska du kontakta rådgivningen eller skolhälsovården.

Ergoterapi är till nytta för barn som på grund av en sjukdom, skada eller avvikelser i utvecklingen har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter.

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syftet att stöda utvecklingen av barnets motoriska färdigheter och uppfattningsförmåga och deltagande i lekar, skolgång, hobbyer och i att ta hand om sig själv.

Ergoterapeuten bedömer barnet om hen har svårt att utföra vardagliga aktiviteter i förhållande till sin åldersnivå eller har svårt att delta i åldersanpassade aktiviteter och lekar. Dessa aktiviteter kan vara att klä på sig, klä av sig, äta, leka utomhus, pyssla eller rita.

Ergoterapi genomförs i målorienterade lek- eller handlingssituationer, som planeras tillsammans med barnet utifrån hens intressen. Som metoder används till exempel lekar, spel, byggande och kreativa aktiviteter. I terapin är aktiviteterna tillräckligt utmanande, roliga och ger upplevelser av att lyckas. På det sättet förstärks barnets uppfattning om sig själv och hen har lättare att klara sig i vardagen. Ergoterapin är ofta individuell, men den kan också ske i par eller grupper.

Ergoterapeuten vägleder även föräldrarna och vid behov personalen på daghemmet eller i skolan. Metoder för att stöda barnets utveckling och inlärning i vardagliga situationer planeras tillsammans. Det vägledande arbetet tillsammans med närståendenätverket eller ergoterapin genomförs som mottagningsbesök eller hem-, skol- eller daghemsbesök.

Ergoterapi kan tillhandahållas inom både den offentliga och den privata sektorn.

Ergoterapeuten bedömer

  • grovmotoriska färdigheter: kroppsuppfattning och kroppskontroll som bidrar till barnets rörlighet, till exempel klättring, cykling, bollspel och lek samt deltagande i aktiviteter med andra barn.

  • finmotoriska färdigheter: hur händerna samarbetar, noggrannhet då barnet använder händerna och fingerfärdighet, vilka bidrar till utförandet av en rad olika uppgifter som att pyssla, bygga, äta och klä sig.

  • samarbete mellan öga och hand: att rita, lägga pussel, bygga med klossar, pyssla.

  • visuell perception: att urskilja detaljer i bilder, uppfatta anvisningar i en modell när man bygger, uppfatta helheter i ett pussel.

  • sensorisk bearbetning: hur barnet reagerar på information från olika sinnen (känsel, hörsel, syn och rörelse) och huruvida eventuella avvikande reaktioner gör det svårt för barnet att delta i vardagliga situationer.

  • lekfärdigheter: hur barnet använder sin kropp i leken, om hen vågar klättra, gunga, snurra och hoppa; hur barnet bygger i leken och hur barnet kommer med idéer i leken och använder sin fantasi.

  • interaktionsförmåga: barnets initiativförmåga, koncentration och förmåga att följa instruktioner.

  • självständighet i vardagliga aktiviteter.

Uppdaterad 19.1.2023