Gå till sidans innehåll

Biljud i hjärtat hos barn

Hjärtat låter när det pumpar. Dessa ljud berättar mycket om hjärtats funktion och uppbyggnad.

Ljuden som hörs från hjärtat är av intresse, eftersom förändringarna i hjärtats funktion och hjärtfel ändrar ljuden som vanligtvis hörs från hjärtat. De framkallar också ljud som är typiska för varje enskild rubbning. Det är viktigt att förstå vad dessa ljud berättar.

Ljud som hörs i hjärtat undersöks genom att lyssna på dem systematiskt från olika områden och genom att mäta blodtrycket i armar och ben. När man lyssnar identifierar man först det första och sedan det andra hjärtljudet. Det allmänna tillståndet, vikten och längden, andningsljuden och andningsfrekvensen, eventuell blåaktig tunga, eventuell vibration som kan kännas i basen av halsartären och placeringen av den nedre kanten av levern är också av intresse vid en klinisk undersökning.

Från biljudet utreds fyra egenskaper:

  • från vilket område biljudet hörs bäst

  • i vilket skede av hjärtslaget det hörs eller hörs det hela tiden

  • om biljudet är tonande eller tonlöst

  • hur kraftigt ljudet är

Vanligtvis framgår biljudets typ redan under den kliniska undersökningen som görs på mottagningen. Ytterligare undersökningar behövs sällan. Ultraljudsundersökning av hjärtat är en säker och smärtfri undersökning som används för att reda ut hjärtats uppbyggnad och funktion. Ultraljudsundersökningarna görs på sjukhus.

Studier har visat att röntgen, EKG och blodprov inte har någon bevisad nytta vid utredning av biljud hos barn utan symtom. Hos patienter med symtom ska dessa undersökas.

Hjärtfunktionen kan också bedömas med hjälp av belastningstest, datortomografi, magnetundersökning och isotopavbildning. Dessa behövs dock inte vid utredning av biljud i hjärtat.

Hjärtats uppbyggnad är ganska enkel. Blod med låg syrehalt återvänder från kroppen längs övre och nedre hålvenen till höger förmak och därifrån sedan till höger kammare. Mellan höger förmak och höger kammare finns en trikuspidalklaff. Höger kammare pumpar blodet med låg syrehalt genom pulmonalisklaffen till lungartären. Gasutbytet mellan blodet och andningsluften sker i lungorna.

Blodet återvänder med hög syrehalt genom lungvenerna till vänster förmak och genom den till vänster kammare. Mellan vänster förmak och vänster kammare finns mitralisklaffen. Vänster kammare pumpar syrerikt blod genom aortaklaffen in i aortan och vidare till alla delar av kroppen förutom lungorna. Blodet återvänder från kroppen med låg syrehalt längs övre och nedre hålvenen till höger förmak i hjärtat.

Klaffarna gör det möjligt för blodet att flöda från förmaket in i kammaren och från kammaren i artären och hindrar flödet tillbaka från artären till kammaren och från kammaren till förmaket.

Mellan förmaken i hjärtat finns ett förmaksseptum, där alla människor före födseln har en öppning (foramen ovale). Denna öppning stängs efter födseln, vanligtvis under det första levnadsåret. Mellan kamrarna finns ett kammarseptum. Kranskärlen som för blod till hjärtmuskeln utgår från basen av aortan (har inte ritats ut på bilden ovan).

Hos vartannat friskt barn hörs också ofarliga biljud från hjärtat. Om barnet har feber är det ännu vanligare med biljud.

Mekanismerna för hur ofarliga biljud uppstår är inte kända. Stills ofarliga biljud är det vanligaste ofarliga biljudet som hörs från hjärtat.

När hjärtat dras samman stängs trikuspidal- och mitralisklaffen och snart efter det öppnas lungartär- och aortaklaffen. Då hörs det första hjärtljudet. När det andra hjärtljudet hörs stängs aortaklaffen och lungartärklaffen och en stund senare öppnas trikuspidal- och mitralisklaffen igen.

Det andra hjärtljudet kan vara ett tvådelat ljud vid inandning, men vid utandning är det vanligtvis ett ljud (aorta- och lungartärklaffarna stängs samtidigt vid utandning). Hos friska barn och ungdomar kan också ett tredje hjärtljud höras, men ibland kan det också vara ett tecken på hjärtsvikt.

Uppdaterad 3.2.2023