Gå till sidans innehåll

Information om avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter hos barn

Det är viktigt att tidigt identifiera avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter.

Ofta yttrar sig avvikelser i utvecklingen som en försening i inlärningen av tal eller motoriska färdigheter. Det kan till exempel ta länge att lära sig att gå eller rita. I skolan tar sig inlärningssvårigheter ofta uttryck i långsam läsinlärning eller svårigheter i matematik.

Syftet är att i rätt tid ordna stöd eller rehabilitering för barnet på daghemmet och i skolan. Med stöd och rehabilitering kan barnet göra sig förstådd, känna sig accepterad, regelbundet uppleva framgångar och delta fullt ut i daghems- eller skollivet. Detta kan minska överdrivna förväntningar på barnet och risken för att barnet utvecklar låg självkänsla och känslomässiga svårigheter, vilket i värsta fall kan leda till tidiga skolavhopp och social utslagning.

För att förstå barnets utveckling eller inlärningssvårigheter är det alltid nödvändigt att fastställa barnets allmänna utvecklingsnivå, eventuella specifika svårigheter och de bakomliggande faktorer som påverkar dessa. Det är också nödvändigt att bedöma om förändringarna i utvecklingsnivån är egenskaper hos barnet eller symtom på en neurologisk sjukdom. Vid bedömningen av barnets övergripande utveckling jämförs hens färdigheter med den genomsnittliga nivån för barn i samma ålder.

Det är också viktigt att kartlägga barnets styrkor, som har en skyddande roll. Till exempel kommer ett barn med inlärningssvårigheter att kunna klara sig i vardagen och i kompisförhållanden om hen har goda sociala färdigheter. Det är också viktigt att bedöma vilken inverkan uppväxtmiljön, familjen och barnets eller den unga personens livssituation har på utvecklingen och inlärningen.

Specifika svårigheter är tydligt svagare delområden i utvecklingen, så kallade "luckor” i färdigheterna, om den övergripande utvecklingen i övrigt är på samma nivå som hos jämnåriga. Om ett barn till exempel har en specifik svårighet i tal- och språkutvecklingen lär sig barnet andra nya färdigheter, men har stora svårigheter att lära sig tal och språk.

Utvecklingens delområden där särskilda svårigheter kan förekomma:

  • motoriska färdigheter

  • perception

  • tal- och språkutveckling

  • uppmärksamhet

  • kontroll av exekutiva funktioner

  • inlärning

  • social interaktion

  • beteende och inlärning.

Om den övergripande utvecklingen ligger betydligt under den egna åldersnivån är det fråga om en blandad specifik utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Ibland kan en låg kunskapsnivå som kommer fram i en bedömning bero på underprestation, dvs. att barnet inte kan prestera på sin utvecklingsnivå. Det kan bero på en känslomässig störning, till exempel depression eller koncentrationssvårigheter.

Prevalens av avvikelser i utvecklingen hos barn

Avvikelser i utvecklingen

Prevalens i procent

störning i tal- och språkutvecklingen

5–7

motorisk utvecklingsstörning

5–6

aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

5

begränsade inlärningssvårigheter

5–10

intellektuell funktionsnedsättning

1–2

autismspektrumtillstånd

1–2

Uppdaterad 14.2.2023