Gå till sidans innehåll

Prematurbarn: Immunförsvar och vaccinationer

Ett för tidigt fött barn har nedsatt motståndskraft och därför är det skydd som vaccinationer ger särskilt viktigt.

För tidigt födda barn har inte fått vissa antikroppar av mamman genom moderkakan i slutet av graviditeten. Ju tidigare barnet är fött, desto svagare är motståndskraften mot sjukdomar.

Färsk bröstmjölk innehåller antikroppar som skyddar barnet mot bland annat tarm- och luftvägsinfektioner och senare under spädbarnsåldern också mot öroninflammationer. Det rekommenderas att barnet får bröstmjölk under hela det första levnadsåret, om det är möjligt.

På grund av det nedsatta immunförsvaret är antikroppsskyddet som vaccinationer ger mycket viktigt för prematurbarnet. Prematurer vaccineras enligt kalenderålder på rådgivningen. Om inledningen av vaccinationsprogrammet fördröjs, kan vaccinationerna ges med förkortad tidtabell.

Tuberkulosvaccinationen ges till barn i riskgruppen i genomsnitt fram till det beräknade förlossningsdatumet.

För barn som föds fullgångna påbörjas rotavirusvaccinserien från sex veckors ålder. Den första vaccindosen ges senast vid tolv veckors ålder. För mycket för tidigt födda barn kan rotavirusvaccinserien påbörjas fram till 14+6 veckors kalenderålder enligt läkarens anvisningar. För barn som föds före graviditetsvecka 25 rekommenderas inte rotavirusvaccinet alls.

BCG-vaccinationen ges på förlossningssjukhuset eller polikliniken för barnsjukdomar till ett barn i en riskgrupp när barnet är äldre än graviditetsvecka 35 och väger mer än 2 kg. Vaccinationen skyddar mot tuberkulos. BCG-vaccination rekommenderas för barn som själva eller vars mamma, pappa, syskon eller någon annan som bor med barnet är född i ett land där tuberkulos förekommer i stor utsträckning. Vaccination rekommenderas också för barn som inom ett år ska flytta till ett land där tuberkulos förekommer i stor utsträckning och bo där i mer än en månad.

Mer information om BCG-, dvs. tuberkulosvaccinationen finns på Institutet för hälsa och välfärd, THL:s webbplats:

HBV-vaccinationen skyddar mot leverinflammation orsakad av hepatit B-virus.

Vaccinationsserien inleds på förlossningssjukhuset om den nyföddas mamma är bärare av HB-viruset. I så fall ges de följande vaccinationerna på rådgivningen vid 1, 2 och 12 månaders ålder.

Om mamman har haft hepatit B men inte längre är bärare, eller om någon annan i familjen är HBV-bärare, eller om det förekommer rusmedelsanvändning i familjen, eller baserat på föräldrarnas födelseland, utförs hepatit B-vaccinationsserien på rådgivningen. Första dosen ges vid 0–3 månaders ålder, boosterdoser cirka 1 och 6 månader efter den första dosen.

Av barn som har fått vaccinationsserien tar man ett blodprov cirka två månader efter den sista vaccindosen för att undersöka om barnet har fått ett tillräckligt skydd.

Mer information om hepatit B-vaccinet finns på Institutet för hälsa och välfärd, THL:s webbplats:

Hepatit A-vaccinet skyddar mot leverinflammation orsakad av hepatit A-viruset (HAV). Vaccinet kan ges till barn som fyllt 12 månader.

Mer information om hepatit A-vaccinet:

Det finns väldigt få kontraindikationer mot vaccination:

  • Rotavirusvaccination ges inte om barnet har fötts före graviditetsvecka 25 eller om barnet har haft nekrotiserande enterokolit eller tarminvagination eller har en medfödd tarmmissbildning som ökar risken för tarminvagination.

  • Om barnet har haft en svår allergisk reaktion (anafylaxi) bedöms vaccinationen separat för varje vaccin.

  • Om samma vaccin tidigare har orsakat en kraftig reaktion.

  • Om barnet av läkare har konstaterats ha kraftigt nedsatt immunförsvar ges inte levande försvagade vaccin.

Avstående från vaccination bedöms individuellt på rådgivningen, och hälsovårdaren kan i osäkra fall konsultera en vaccinationsexpert vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, eller barnets behandlande läkare inom den specialiserade sjukvården.

Mer information om kontraindikationer och försiktighetsåtgärder vid vaccination finns på Institutet för hälsa och välfärd, THL:s webbplats:

Vaccinationen skjuts upp om barnet har en infektion med hög feber. Lätt snuva och feber, öroninflammation eller en antibiotikakur är inget hinder för vaccination.

Mer information om senareläggning finns på Institutet för hälsa och välfärd, THL:s webbplats:

Uppdaterad 5.1.2023