Siirry sivun sisältöön

Diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren sosiaaliturva

Sosiaalityöntekijä tapaa kaikki vastasairastuneiden diabeetikkolasten ja -nuorten perheet osastolla.

Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa yksilöllisesti sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa käytettävissä poliklinikkakäyntien yhteydessä, erillisillä tapaamisilla tai puhelimitse.

Alle 18-vuotiailta hoitovuorokausimaksu peritään kalenterivuoden aikana 7 hoitopäivältä. Tämän jälkeen vuodeosastohoito on lapselle maksutonta kaikissa julkisissa sairaaloissa.

Julkisessa terveydenhuollossa on vuotuinen maksukatto. Perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut lasketaan mukaan jommankumman vanhemman vuotuiseen maksukattoon. Asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden maksujen määrä.

Kela korvaa lääkärin määräämien lääkkeiden hinnasta tietyn prosenttiosuuden. Potilaan itsensä maksamilla lääkekustannuksilla on kalenterivuodessa yläraja, jonka ylityttyä Kela lähettää asiasta ilmoituksen ja ohjeet lisäkorvauksen hakemiseksi. Peruskorvauksen saa suoraan apteekista KELA-korttia näyttämällä.

Erityiskorvauksen saamiseksi on toimitettava Kelaan B-lääkärinlausunto korvaukseen oikeuttavasta sairaudesta.

Ykköstyypin diabetesta sairastavalle myönnetään insuliineista erityiskorvaus (100%) mutta kustakin lääkkeestä peritään lääkekohtainen omavastuu. Erityiskorvaus voidaan maksaa kustannuksista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun pitkäaikaisen sairauden osoittava hakemus (B-lausunto) on saapunut Kelan toimistoon.

Erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan lyhytaikaista ansionmenetystä, joka johtuu alle 16-vuotiaan lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta, kun hakija on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään ja poissaolosta aiheutuu ansionmenetystä.

Erityishoitorahaa voi saada lapsen tai nuoren vanhempi, joka osallistuu lapsensa hoitoon ja kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla (käynnin kesto matkoineen 6 h tai enemmän), kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla tai sairaalahoitoon liittyvässä kotihoidossa.

Sairaala- tai poliklinikkahoidossa olevan alle 7-vuotiaan lapsen vanhemmilla on erityishoitorahaoikeus, jos lääkäri pitää vanhemman osallistumista tarpeellisena.

Kotihoidossa olevan alle 16-vuotiaan lapsen tai nuoren vanhemmalla on oikeus korvaukseen, jos sairaus on vaikea ja lapsen tai nuoren hoito sairaudesta johtuen vaativaa. Hoitava lääkäri antaa lausunnon sairauden vaikeudesta.

Erityishoitorahaa haetaan Kelasta hakemuksella SV89. Liitteeksi tarvitaan D-todistus hoitavalta lääkäriltä. Takautuva hakuaika on 4 kuukautta.

Kela voi myöntää vammaistukea lapsesta, joka on vähintään 6 kuukauden ajan siinä määrin hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa, että siitä aiheutuu taloudellista tai muuta rasitusta. Kuukausittain maksettava lapsen vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään hoidon aiheuttaman rasituksen ja sidonnaisuuden mukaan.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki ei vaikuta muihin tukiin. Tuen saaminen ei riipu vanhempien tai lapsen tuloista tai varallisuudesta. Alle 16-vuotiaan vammaistuki on verotonta tuloa.

Vammaistukea haetaan hakemuksella EV258 Kelasta. Liitteeksi tarvitaan C-tai B-lääkärinlausunto.

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja yhdensuuntaisen ja/tai vuotuisen omavastuun ylittyessä. Potilaan matkat korvataan yleensä sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Kaikki terveydenhuoltoon tehdyt matkat kerryttävät vuotuista matkakattoa. Lapselle tai nuorelle voi hakea matkakorvausta myös vanhempien matkoista heidän osallistuessa lapsen tai nuoren sairaalahoitoon.

Matkakorvaukset haetaan Kelasta 6 kuukauden kuluessa matkan tekemisestä hakemuksella SV4. Matkatodistus SV67 tarvitaan poliklinikalta, mikäli potilaalla on terveydenhuollon ammattihenkilön määrittämä oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan.

Kotikunnan tulee tarjota tukea tarvitseville perheille perhepalveluita, johon kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö. Kunnan kotipalvelu voi järjestää tilapäistä hoitoapua kotiin. Lastenhoitoapua voi tiedustella myös yksityisiltä palveluntarjoajilta. Toisinaan tähän tarvitaan lääkärinlausunto, jota voi pyytää omasta hoitopaikasta.

Kunnan sosiaalitoimi voi maksaa pitkäaikaissairasta tai vammaista lasta kotona hoitavalle omaishoidontukea. Perusteena tuen myöntämiselle on hoidon sitovuus ja vaativuus.

Tukea haetaan kuntakohtaisella hakemuslomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus sairauden laadusta ja hoidon tarpeesta, esim. tuore sairauskertomus tai kopio ajankohtaisesta C-lausunnosta. Oman kunnan sosiaalitoimesta voi tiedustella onko tähän tukimuotoon mahdollisuutta ja asia kannattaa ottaa esille diabetesseurantakäynnillä sosiaalityöntekijän kanssa.

Päivitetty 16.2.2023