Gå till sidans innehåll

Hjärnskada och bedömning av medvetandegrad

Medvetandegraden bedöms med hjälp av skalan Glasgow Coma Scale. Skalan baseras på hur patienten reagerar på tilltal, beröring och vid behov smärtstimulering.

Medvetandet har definierats som människans förmåga att vara medveten om sig själv och sin omgivning i förhållande till sitt förflutna, sin nutid och sin framtid. Människans medvetslöshet innebär avsaknad av detta medvetande. Efter en skallskada är det viktigt att följa upp medvetandegraden så att eventuella förändringar i medvetandegraden snabbt upptäcks.

En minskning av medvetandegraden leder först till sömnighet. När en persons medvetandegrad störs sänks vakenhetstillståndet så att det är svårare att få kontakt med personen och hen reagerar inte på stimuli som förväntat. När en person inte längre kan väckas talar vi om medvetslöshet.

Pupiller

Vid bedömning av medvetandegraden bör storleken på ögats pupiller och pupillernas ljusreaktioner bedömas. När det intrakraniella trycket stiger hamnar den tredje kranialnerven i kläm mot skallbasen och pupillen utvidgas men drar inte ihop sig, inte ens i starkt ljus. Med andra ord, genom att observera pupillernas ljusrespons får vi en grov uppfattning om det intrakraniella trycket.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) är ett internationellt använt mått för att bedöma medvetandegraden. Med hjälp av GCS bedömer man öppnandet av ögonen, svar på tilltal och motorisk reaktion. Skalan används för att fastställa poäng baserat på hur patienten reagerar på tilltal, smärta och andra stimuli. Beroende på reaktionen är poängen 3–15/15.

Bedömningen av medvetandegraden börjar alltid med att man pratar med patienten innan man rör vid hen. Om patienten inte spontant öppnar ögonen ska hen uppmanas att öppna ögonen för att få kontakt. Om medvetandegraden är sänkt krävs ofta beröring och ibland att man ruskar patienten för att skapa kontakt och för att hen ska öppna sina ögon.

Öppna ögonen

Poäng

Spontant

4

Vid tal

3

För smärta

2

Ingen respons

1

Svar på tilltal bedöms genom att ställa enkla frågor. Patienten är orienterad när hen vet vem hen är, var hen är och vilken dag, månad och år det är. En förvirrad patient kan diskutera, men kan inte svara korrekt på ovanstående frågor. Det kan hända att patienten inte alls kan producera tal eller producerar endast ljud.

Svar på tilltal

Poäng

Orienterad

5

Förvirrad

4

Ord

3

Ljud

2

Inget

1

Den motoriska reaktionen är den enskilt viktigaste faktorn vid bedömningen av medvetandegrad enligt GCS, eftersom dess bästa reaktion beskriver hur utbredd hjärnans funktion är.

Även vid medvetslöshet kan en person reagera på sensoriska stimuli med sina extremiteter, beroende på medvetslöshetsgrad och hjärnans tillstånd. Detta innebär att hen reagerar på smärtstimulering genom att dra sig undan eller lokalisera smärtan, genom att böja sina extremiteter eller genom att spänna sina extremiteter.

Den motoriska reaktionen och kraften i extremiteterna bedöms symmetriskt för extremiteterna på bägge sidorna (armar och ben). Den motoriska reaktionen återspeglar funktionen i den motsatta sidan av hjärnan. Vid bedömningen av den motoriska reaktionen i extremiteterna tar man hänsyn till extremiteternas styrka, rörlighet, rörelsernas smidighet, klumpighet, handgreppsstyrka och om extremiteternas styrka övervinner gravitationen.

Den bästa motoriska reaktionen

Poäng

Följer uppmaningar

6

Lokaliserar smärtan

5

Normal böjrörelse / flexion

4

Abnormal böjrörelse / flexion

3

Abnormal sträckrörelse / extension

2

Ingen respons

1

Uppdaterad 24.1.2024