Gå till sidans innehåll

När är det aktuellt för en demenssjuk person att flytta hemifrån?

Att bo hemma ska kännas tryggt, trevligt och meningsfullt. När demenssjukdomen fortskrider är hemmet nödvändigtvis inte längre den bästa platsen.

Att bo hemma är den rätta lösningen när det är säkert och stödtjänsterna och nätverken är rätt dimensionerade för situationen. I något skede av sjukdomen är ofta en annan boendeform än hemmet bättre för den insjuknade, närståendevårdaren eller båda.

Den största förutseende faktorn för en övergång till dygnetruntvård är förändringar i patientens beteende, som de närstående kan uppleva som betungande. Ett snabbt avancerande sjukdomsförlopp, ökat behov av hjälp, otrygghet och förlust av förmågan att gå och inkontinens förutspår också slutet på att bo hemma.

Hemsituationerna är individuella

Övergången till kort- eller långtidsvård påverkas av faktorer som relationerna inom familjen, närståendes förmåga att ge närståendevård, närståendevårdarens psykiska och fysiska hälsa samt det stöd och den hjälp man får. Det är viktigt att hitta ett gemenskapsboende som tillgodoser behoven hos en person med demenssjukdom och där de kan fortsätta att leva ett eget liv.

Tidpunkten för utflyttning från hemmet bedöms alltid i samarbete mellan de berörda parterna och experter, men hellre lite tidigare än för sent. Att anpassa sig till förändringar är ofta en större utmaning ju längre sjukdomen har fortskridit. När sjukdomen är långt framskriden kanske personen inte längre har tillräckliga resurser för att anpassa sig.

Vilken är den bästa boendelösningen?

I bästa fall har den insjuknade möjlighet att börja lära känna en ny miljö, till exempel i dagverksamhet eller i skiftesvårdperioder, så att tröskeln för ett permanent miljöombyte är lägre. En vårdplats med expertis inom demenssjukdomar och fokus på att endast behandla denna grupp av patienter kan uppnå bättre resultat och livskvalitet. Den nya boendeformen bör väljas så att det inte finns något behov av ytterligare förändringar senare. Det innebär till exempel att flytta till en enhet där du kan bo under resten av ditt liv.

Att ta hand om någon med en demenssjukdom är vanligtvis mycket bindande och resurskrävande, och att flytta till en annan boendeform är en stor livsförändring även för anhöriga.

Det finns verktyg för att bedöma boendesituationer:

  • Muistava-verktygen är utformade för att stödja en tidig diskussion om boendesituationen för en person med demenssjukdom och för att hjälpa hen att planera sina boendearrangemang.

  • Checklistan för god vård hjälper personer med demenssjukdom och deras anhöriga att välja en plats där de kan bo, rehabiliteras eller få vård som uppfyller deras behov och önskemål. Du kan ta med dig listan när du besöker dessa platser. Checklistan används också för att bedöma hemmaboendet och hemtjänsten.

Uppdaterad 23.1.2023