Gå till sidans innehåll

Fortlöpande stöd och hembesök vid demenssjukdom

En minnesskötare och hemvården hjälper den demenssjuka och dennes familj att klara av vardagen och planera för framtiden.

Utvecklingen av en demenssjukdom är individuell. Det är viktigt för patienten och de anhöriga att det finns individuellt stöd och expertstöd i alla stadier av sjukdomen. I det tidiga stadiet av sjukdomen bör stödet främst riktas till den insjuknade, men i takt med att sjukdomen fortskrider ökar behovet av stöd för anhöriga. När kommunikationen är ömsesidig och minnesskötaren är insatt i patientens och familjens situation kan minnesskötaren vara en ovärderlig hjälp. I synnerhet beteendeförändringar som orsakas av sjukdomen kan vara utmanande för anhöriga. Tillräcklig information och möjlighet till individuella diskussioner med patienten och dennes familj bidrar till att hemvården blir framgångsrik. Flexibelt förutseende av situationer och kommunikation minskar oron, ger trygghet i vardagen, förbättrar utnyttjandet av befintliga resurser och möjliggör längre perioder av hemmaboende.

Det finns också hjälp att få i hemmet

När sjukdomen fortskrider är hembesök nödvändiga för att hitta riktade och konkreta lösningar på de behov som uppstår. I ett tidigt skede kan det räcka med minnesskötarens stödbesök. De faktiska hemvårdsbesöken börjar vanligtvis med ett bedömningsbesök av den kommunala hemvården, sjukvården i hemmet eller en socialarbetare. Bedömningsbesöket används för att komma överens om innehållet och behovet av tjänster som ska tillhandahållas i hemmet och för att besluta om leverantören (hemvård, sjukvård i hemmet). Det görs vanligtvis 1–5 hembesök om dagen, och i vissa områden finns det även nattpatruller. I de flesta fall är det möjligt att börja med färre besök och öka dem senare efter behov.

Offentligt och privat tillhandahållande av tjänster varierar från region till region. För en offentlig tjänst upprättas en inkomstutredning som används för att fastställa priset för hembesöken baserat på den insjuknades inkomst. Du bör bjuda in den privata tjänsteleverantören till ett kostnadsfritt utvärderingsbesök för att identifiera behov och klargöra grunderna för prissättningen.

Rätt inriktning på tjänsterna och erfarenheten av fördelarna med tjänsterna kan vara viktigare för att bo hemma än antalet tjänster. Till exempel kan den strikta avgränsningen av uppgifter inom hemtjänsten eller den ständiga omsättningen av personer som tillhandahåller tjänster leda till att tjänsten blir mer av en börda än en fördel för den person som tar emot den.

Uppdaterad 23.1.2023