Gå till sidans innehåll

Att planera för framtiden vid demenssjukdom

En intressebevakare tar hand om den demenssjukas angelägenheter när hen inte längre kan göra det själv. Du kan också själv besluta om intressebevakningen i förväg. Ett vårddirektiv är ett uttryck för önskemålen om vården i livets slutskede.

Med en intressebevakningsfullmakt ger en person en i förväg utvald person fullmakt att sköta hens angelägenheter om hen inte kan göra det på grund av sjukdom eller andra liknande skäl. I intressebevakningsfullmakten utser en person (fullmaktsgivaren) en behörig företrädare (fullmaktstagaren) och dennes ersättare att utföra de uppgifter som hen har definierat. Intressebevakningsfullmakten kan innehålla detaljerade instruktioner till fullmaktstagaren. Lagen fastställer de formella kraven för intressebevakningsfullmakten. Det är därför tillrådligt att ta hjälp av en fackman, t.ex. en advokat, för att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

Intressebevakningsfullmakten träder i kraft när personen blir oförmögen att sköta sina angelägenheter och förmyndarmyndigheten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), har fastställt fullmakten. En blankett för ansökan om fastställande av en fullmakt finns på MDB:s webbplats. Blanketten ska åtföljas av intressebevakningsfullmakten i original, ett läkarintyg och, fullmaktsgivarens och dennes makes utlåtanden, om de kan uttrycka sin åsikt om fastställandet av intressebevakningsfullmakten. Vid behov kan förmyndarmyndigheten också begära ett yttrande från andra närstående till den person som utfärdar fullmakten.

För att en intressebevakare ska kunna utses krävs alltså att den hjälpbehövandes angelägenheter inte kan skötas på något annat lämpligt sätt, t.ex. att angelägenheterna inte kan skötas med hjälp av anhöriga.

Förmyndarmyndigheten är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som avgör om personen behöver en intressebevakare och vid behov utser en intressebevakare eller ansöker hos domstolen om att en intressebevakare ska utses.

Genom att upprätta ett vårddirektiv kan du säkerställa att all framtida vård överensstämmer med dina egna värderingar och att besluten om vården baseras på din egen vilja. Ett vårddirektiv upprättas därför i förväg för den händelse att en person inte längre kan fatta beslut om sin egen vård på grund av en allvarlig sjukdom, olycka eller liknande orsak.

Uppdaterad 23.1.2023