Gå till sidans innehåll

Sociala förmåner för den sjuka och hens anhöriga

Hälsosocialarbetaren ger råd och individuell vägledning till patienten och de anhöriga i frågor som gäller social trygghet och socialservice.

Sjukhusets socialarbetare som stöd för patienter och anhöriga

Hälsosocialarbete är en del av den övergripande vården och rehabiliteringen av en patient. Sjukhusets socialarbetare bedömer behovet av socialservice och hjälper att ansöka om social trygghet och -service samt stöder patienterna i den förändrade livssituationen.

Sjukhusets socialarbetare kan ge individuell vägledning och råd i till exempel följande frågor:

 • reda ut patientens sjukdoms- och rehabiliteringssituation

 • bedöma vilka förmåner och tjänster som är lämpliga för situationen

 • stödja patienten i en förändrad livssituation

 • ta hänsyn till behoven hos personer med särskilda behov, barn och äldre personer.

Socialarbetaren ger individuell information om hur man ansöker om social trygghet och socialservice och om hur man sköter patientens angelägenheter. Hen samarbetar med patienten och olika aktörer för att främja patientens situation och samordnar tjänster.

Viktiga samarbetspartners är bl.a.:

 • FPA

 • arbetspensionsanstalten

 • försäkringsbolag

 • vuxensocialarbete, barnskydd, missbrukartjänster

 • arbets- och näringscentraler

 • skolor, läroanstalter, daghem

 • arbetsgivare, företagshälsovården

 • organisationer

 • tjänsteproducenter inom rehabiliteringen (yrkesinriktade, medicinska)

Hälsosocialarbetets tjänster är kostnadsfria och tillgängliga för alla sjukhusets patienter och deras anhöriga. Socialarbetaren kan kontaktas per telefon eller via vårdpersonalen.

Grundläggande utkomststöd (kompletterande och förebyggande utkomststöd söks från socialvården)

 • Sjukdagpenning

 • Partiell sjukdagpenning

 • Rehabiliteringsstöd (partiellt rehabiliteringsstöd endast inom arbetspensionssystemet)

 • Rehabiliteringspenning

 • Yrkesinriktad rehabilitering för vuxna (under 65 år) med funktionsnedsättning

 • Rehabiliteringspenning för en ung person med funktionsnedsättning (16-19 år)

 • Folkpension, garantipension

 • Läkemedels- och reseersättningar från sjukförsäkringen

 • Handikapp- och vårdbidrag

 • FPA:s anpassnings- och rehabiliteringskurser

Arbetspensioner: rehabiliteringsstöd, partiellt rehabiliteringsstöd, pension och delinvalidpension

 • Yrkesinriktad rehabilitering när en person inte längre kan fortsätta med sitt tidigare arbete på grund av sitt hälsotillstånd

 • Arbetsprövning på den egna arbetsplatsen eller i ett annat jobb

 • Arbetsträning

 • Vidareutbildning eller utbildning som leder till ett yrke

 • Stöd för att starta eller fortsätta en näringsverksamhet

 • Rehabiliteringspenning

 • Man kan få ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering

Kompletterande och förebyggande utkomststöd (grundläggande utkomststöd söks från FPA)

 • Stöd för närståendevård

 • Funktionshinderservice: ändringsarbeten i bostad, färdtjänster för att sköta ärenden, hobbyer, studier och arbete, personlig assistans, serviceboende

 • Hemvårdens tjänster

 • Barnskydd

Samarbete med olika aktörer och nätverk

 • Stöd och vägledning i frågor som uppstår i olika livssituationer

Uppdaterad 10.3.2021