Gå till sidans innehåll

Hjälp i vardagen för personer med epilepsi

Om din sjukdom stör vardagen så mycket att du inte klarar dig utan hjälp från någon annan, kan kommunens social- och funktionshinderservice hjälpa dig att klara dig.

Du kan ansöka om stöd för närståendevård när en person med epilepsi behöver vård och omsorg i hemmet. Närståendevårdaren kan vara en anhörig eller någon annan närstående till den person som vårdas.

Hemservice kan ges på grundval av en nedsatt funktionsförmåga, familjesituation, sjukdom, förlossning, skada eller andra liknande skäl. Hemservicen är avgiftsbelagd.

Kommunen organiserar stödåtgärder och tjänster enligt lagen om funktionshinderservice om du behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. Detta förutsätter att du har en långvarig specifik svårighet att utföra normala aktiviteter. Tjänster för funktionshindrade omfattar t.ex. färdtjänster, serviceboende och personlig assistans.

Portalen Palvelupolkumalli.fi innehåller information för yrkesverksamma som arbetar med barn med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomar samt barnens familjer. Information ges om ordnandet av tjänster för familjer, samt om vård, rehabilitering, dagvård, skola och fritidsaktiviteter. Du hittar mer information om Palvelupolkumalli via följande länk:

Guiden för social trygghet är ett informationspaket om social- och hälsovårdslagstiftning och dess tillämpningspraxis, som sammanställts av flera folkhälso- och patientorganisationer samt föreningar för personer med funktionsnedsättningar. Du hittar mer information om Guiden för social trygghet via följande länk:

Uppdaterad 11.1.2022