Gå till sidans innehåll

Instanser som svarar för utkomsten vid hjärnskada

En funktionsnedsättning och nedsättning av arbetsförmågan får inte orimligt dra ner på inkomsterna. Det är viktigt att kartlägga möjliga tjänster och ekonomiskt skydd.

Utkomstskyddet ordnas i regel av FPA, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag, kommuner samt arbets- och näringsbyråer. Du kan ansöka om förmåner enligt förutsättningarna för beviljande. Mer information fås bland annat av sjukhusets socialarbetare.

FPA betalar sjukdagpenning för högst 300 dagar. Efter perioden med sjukdagpenning kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller, vid behov, sjukpension. FPA kan betala rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg under den yrkesinriktade rehabiliteringen. Du kan få partiell sjukdagpenning från FPA för att hjälpa dig att återgå till ett deltidsarbete.

Arbetspensionsanstalterna betalar rehabiliteringsstöd eller sjukpension. Under den yrkesinriktade rehabiliteringen betalas rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringspenning. Arbetspensionsbolagen ansvarar för utkomstskyddet för personer med ett stabilt anställningsförhållande och en tillräcklig inkomstnivå.

Det är också möjligt att få partiellt rehabiliteringsstöd från arbetspensionsanstalter för att stödja återgången till deltidsarbete.

Försäkringsbolagen ansvarar för inkomstbortfall och yrkesinriktad rehabilitering för personer som skadats i ett olycksfall i arbetet eller i en trafikolycka. Vid olycksfall i arbetet kan inkomstbortfallet ersättas med dagpenning, rehabiliteringspenning eller olycksfallspension. Vid trafikolyckor betalas ersättning för inkomstbortfall.

Olika typer av olycksfallsförsäkringar för fritid kan också ersätta inkomstbortfall på grund av en hjärnskada och utkomstskyddet under rehabiliteringen. När tillståndet efter en hjärnskada har blivit permanent, kan försäkringsbolagen betala ersättning för bestående men.

Utkomstskydd för arbetslösa kan vara ett medel för uppehälle under rehabiliteringen, till exempel om kriterierna för att få rehabiliteringsstöd inte uppfylls.

Utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand och kan sökas om pengarna inte räcker till för att leva. Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA och kompletterande och förebyggande utkomststöd hos din hemkommun.

Uppdaterad 24.1.2024