Gå till sidans innehåll

Depression vid demenssjukdom

​​Depression är det vanligaste beteendemässiga symtomet vid demenssjukdomar. Den yttrar sig oftast som nedstämdhet och svårigheter att uppleva njutning, samt social tillbakadragenhet.

Depression åtföljs ofta av gråtmildhet och sorgsenhet, olika fysiska symtom som smärta eller magbesvär, aptitlöshet, till och med snabb viktminskning, sömnsvårigheter och känslor av ångest. Patienten kan säga att hen ”inte känner någonting”.

Orimliga skuldkänslor kan också överväldiga sinnet och vanliga vardagliga saker kan bli skrämmande eller överväldigande. Tillståndet kan antingen vara förknippat med stagnation eller upprördhet framkallat av ångesten. När det depressiva tillståndet förvärras kan känslorna om kroppen bli orealistiska, t.ex. kan patienten känna att tarmfunktionen har upphört eller att vätska inte längre passerar genom njurarna. Känslor av värdelöshet kan förvandlas till dödslängtan. Patienten kan försumma sin egenvård, t.ex. att äta, och till och med överväga självmord.

Vid Alzheimers sjukdom förekommer depression i alla stadier av sjukdomen, men tydligast i början av sjukdomen, då den ofta är förknippad med både hjärnförändringar och den psykiska kris som är förknippad med insjuknandet. Ibland är depression det första symtomet som leder till minnesutredningar.

Ungefär en fjärdedel av patienterna med Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens har depressiva symtom, och nästan två tredjedelar av patienterna med vaskulära demenssjukdomar har depressiva symtom. Depressiva symtom är också mycket vanliga vid frontotemporal demens, även om det kan vara svårt att skilja dem från apati.

Uppdaterad 23.1.2023