Gå till sidans innehåll

Psykiska störningar som orsak till minnessvårigheter

Psykiska störningar kan vara förknippade med kognitiva symtom, särskilt när det gäller minne och koncentration.

Psykiska problem är ofta förknippade med kognitiva symtom eller symtom i informationsbearbetningen, som korrigeras när hjärnan tillfrisknar. Kognitiva symtom kan orsakas av t.ex. ångeststörningar, affektiva störningar, psykoser eller traumatiska upplevelser. Ibland kan en svår depression åtföljas av kognitiva minnesstörningar och andra störningar i informationsbearbetningen hos äldre personer, vilket till och med kan likna demens. Det kan vara svårt att skilja mellan psykisk sjukdom och demenssjukdom, eftersom psykiska symtom är vanliga i samband med demenssjukdom.

Depression är ofta förknippad med svårigheter med koncentrationen och minnet, svårigheter att fatta beslut, långsammare informationsbearbetning och försämrade exekutiva funktioner. När depression behandlas kan minnessymtomen kvarstå även när depressionen lättar. För det mesta lindras informationsbearbetningssymtomen med tiden. För vissa kan symtomen vara mer permanenta, särskilt om livssituationen förblir belastande och hanteringen av vardagen tar på krafterna.

Bipolär sjukdom är också förknippad med förändringar i informationsbearbetningen. Svårighetsgraden och förekomsten av förändringar varierar från person till person, beroende på sjukdomens svårighetsgrad och status. De vanligaste symtomen är svårigheter med exekutiva funktioner, uppmärksamhet och minne.

När du är mycket ångestfylld kan du känna dig förvirrad och uppleva att ditt minne inte fungerar normalt. Ångest försämrar koncentrationen och den flexibla inriktningen av uppmärksamheten, vilket försvårar inlärningen och minnet.

Patienter med psykossjukdomar har en hel del kognitiva problem, ofta med betydande funktionsnedsättning, men dessa är inte progressiva på samma sätt som vid demenssjukdomar. En god behandling av sjukdomen är en nyckelfaktor för att stödja funktionsförmågan.

Ibland kan det kännas som om en traumatiska upplevelse helt eller delvis har försvunnit ur minnet. Detta är dissociativ amnesi.

Uppdaterad 23.1.2023