Gå till sidans innehåll

En demenssjuk persons förmåner

Ta reda på mer om vårdbidrag, läkemedels- och reseersättning, klientavgifter, bostadsbidrag, hemtjänster, stöd för närståendevård och stöd för färdtjänster.

Syftet med vårdbidraget är att underlätta det dagliga livet för, funktionsförmågan för, rehabiliteringen och vården av en funktionshindrad eller långtidssjuk pensionär. Du har rätt till vårdbidrag om du är heltidspensionär, har en av läkare diagnostiserad funktionsnedsättning eller sjukdom, har haft en nedsatt funktionsförmåga i minst ett år och behöver hjälp eller handledning på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Vårdbidraget beviljas och betalas av Folkpensionsanstalten.

Läkemedel som förskrivits recept och som omfattas av ersättningssystemet ersätts av sjukförsäkringen. Ersättningen varierar från 40–100 procent av priset på läkemedlet eller referenspriset. Kunden får ersättningen direkt på apoteket. Apoteket kontrollerar kundens rätt till ersättning vid köp av läkemedel. När det årliga läkemedelstaket har uppnåtts betalas endast en fast självrisk per läkemedel. Informationen om betalda läkemedel visas i realtid på apoteket, så apoteket noterar när läkemedelstaket uppnås.

FPA betalar ersättning för resor till offentlig eller privat hälso- och sjukvård om orsaken till resan är sjukdom, graviditet, förlossning, rehabilitering och ett rehabiliteringsbeslut har fattats av FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården. Resor ersätts från din permanenta hemadress till närmaste vårdinrättning enligt det billigaste färdsättet för kostnader som överstiger självrisken. För varje resa måste du betala en självrisk på upp till 25 euro.

Grunden för kundavgifter inom social- och hälsovården är fastställd i lag. Om avgiften äventyrar utkomsten av den person som får tjänsten eller dennes familj, måste avgiften antingen efterskänkas eller minskas. Du kan ansöka hos din hemkommun om befrielse från avgiften eller en skäligare avgift.

FPA betalar allmänt bostadsbidrag till hushåll med låga inkomster för att hjälpa dem med boendekostnaderna. Man kan få bostadsbidrag för hyres- eller ägarbostäder.

Man kan få bostadsbidrag för pensionstagare om man bor permanent i Finland, har låga inkomster och får pension. Bostadsbidrag beviljas för permanent hyres- eller ägarboende. Pensionärens bostadsbidrag betalas av FPA.

När en person med demenssjukdom behöver hjälp och stöd för att kunna bo hemma är det lämpligt att kontakta socialväsendet i hemkommunen. Kommunen är skyldig att tillhandahålla hemtjänst för personer som t.ex. på grund av nedsatt funktionsförmåga orsakad av sjukdom behöver hjälp med att klara av vardagliga aktiviteter.

Med hemtjänst avses hjälp med boende, vård och omsorg, funktionsförmåga, barnvård och uppfostran, ärendehantering och andra uppgifter och aktiviteter i det dagliga livet.

De stödtjänster som ingår i hemtjänsten omfattar måltider, tvätt, städning och tjänster som främjar social samvaro.

Avgifterna för hemtjänsten är lagstadgade och baseras på kundens inkomst och familjens storlek.

Enligt socialvårdslagen ordnas service som stöder rörligheten för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak och som behöver service för att kunna uträtta ärenden eller på grund av något annat behov som hör till det dagliga livet.

Stöd för rörligheten kan ordnas på följande sätt

  1. handledning i hur allmänna trafikmedel används och handledd träning

  2. ledsagarservice

  3. grupptransport

  4. ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller ett annat motsvarande fordon

  5. på något annat lämpligt sätt

Du kan ansöka om tjänsten hos socialväsendet i din hemkommun.

Färdtjänster tillhandahålls också enligt lagen om funktionshinderservice när en person anses ha en svår funktionsnedsättning. Enligt lagen om funktionshinderservice är färdtjänsten avsedd för en person med en svår funktionsnedsättning för vilken användningen av kollektivtrafik orsakar oskäligt stora svårigheter på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du kan ansöka om färdtjänst enligt lagen om funktionshinderservice hos socialväsendet i din hemkommun.

Med närståendevård avses att en närstående tar hand om en äldre, funktionshindrad eller sjuk person i hemmet. Stödet för närståendevård är en helhet som består av de nödvändiga tjänster som tillhandahålls vårdmottagaren och vårdarens vårdarvode, ledighet och tjänster som stöder närståendevården, till exempel coachning och utbildning samt välfärds- och hälsokontroller. Dessutom omfattas närståendevårdaren av en olycksfalls- och pensionsförsäkring.

Stöd för närståendevård ansöks av socialväsendet i hemkommunen. Ansökan kräver vanligtvis ett läkarutlåtande eller en kopia av sjukjournalen som anger skälen till att ansöka om stöd för närståendevård. Stödet för närståendevård är en anslagsbunden kommunal tjänst som det inte finns någon subjektiv rätt till. Därför varierar praxis och till exempel vårdarvodenas belopp från en kommun till en annan.

Uppdaterad 23.1.2023