Siirry sivun sisältöön

Muistisairaan etuudet

Lue lisää hoitotuesta, lääke- ja matkakorvauksista, asiakasmaksuista, asumistuesta, kotiin saatavista palveluista, omaishoidon tuesta ja kuljetuspalvelutuesta.

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotukea voi saada, jos on kokopäiväisesti eläkkeellä, on lääkärin toteama vamma tai sairaus, toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja tarvitsee vamman tai sairauden takia apua tai ohjausta. Hoitotuen myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos.

Lääkemääräyksellä määrättyjä ja korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä korvataan sairausvakuutuksesta. Korvaus on 40-100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Asiakas saa korvauksen suoraan apteekista. Apteekki tarkistaa lääkkeiden ostamisen yhteydessä asiakkaan oikeuden lääkekorvaukseen. Vuosittaisen lääkekaton täyttymisen jälkeen lääkkeistä maksetaan vain kiinteä lääkekohtainen omavastuu. Maksettujen lääkkeiden tiedot näkyvät reaaliaikaisesti apteekissa, joten apteekki huomio mahdollisen lääkekaton täyttymisen.

Kela maksaa korvauksia matkoista julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon, jos matkan syy on sairaus, raskaus, synnytys, kuntoutus ja on tehty Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Matkat korvataan vakituisesta kotiosoitteesta lähimpään terveydenhuoltoon halvimman matkustustavan mukaan omavastuun ylittävistä kuluista. Jokaisesta matkasta tulee maksaa omavastuu, joka on enintään 25 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perusteista säädetään laissa. Jos asiakasmaksun suuruus vaarantaa palvelua saavan henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä, on asiakasmaksu joko jätettävä perimättä tai sitä on alennettava. Asiakasmaksun kohtuullistamista tai kokonaan perimättä jättämistä haetaan kotikunnasta.

Kela maksaa yleistä asumistukea pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi. Asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada, jos henkilö asuu vakinaisesti Suomessa, on pienituloinen ja saa eläkettä. Asumistukea myönnetään vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon. Eläkkeensaajan asumistuen maksaa Kela.

Kun muistisairas henkilö tarvitsee apua ja tukea kotona asumiseen, kannattaa kääntyä oman kotikunnan sosiaalitoimen puoleen. Kotikunnan velvollisuus on järjestää kotipalvelua niille henkilöille, jotka esimerkiksi sairauden aiheuttaman toimintakyvyn alenemisen vuoksi tarvitsevat apua selvitäkseen jokapäiväisistä toiminnoista.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotona asumista tukevien palvelujen asiakasmaksuista säädetään laissa ja asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan tulojen ja perheen koon mukaan.

Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää esimerkiksi

  1. julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla

  2. saattajapalveluna

  3. ryhmäkuljetuksina

  4. korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset

  5. muulla soveltuvalla tavalla

Kuljetuspalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain perusteella silloin, kun henkilö katsotaan vaikeavammaiseksi. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan hoitamista läheisen avulla kotona. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, kuten valmennus ja koulutus sekä hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Lisäksi omaishoitaja on tapaturma- ja eläkevakuutuksen piirissä.

Omaishoidon tukea haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemukseen tarvitaan yleensä lääkärinlausunto tai sairauskertomuksen kopio, jossa ilmenee perusteet omaishoidontuen hakemiselle. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen kunnallinen palvelu, johon ei ole subjektiivista oikeutta. Tästä johtuen käytännöt ja esimerkiksi hoitopalkkioiden suuruus vaihtelevat kunnittain.

Päivitetty 23.1.2023