Aivovamma ja tajunnantason arviointi

Tajunnantasoa arvioidaan Glasgow Coma Scale -asteikolla. Asteikko perustuu tutkittavan reagoinnilla puhutteluun, kosketukseen ja tarvittaessa kipureaktioon.

Tajunta on määritelty ominaisuudeksi, jonka avulla ihminen on tietoinen itsestään ja ympäristöstään suhteessa omaan menneisyyteensä, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Ihmisen tajuttomuus merkitsee tämän tietoisuuden puuttumista. Päähän kohdistuneen vamman jälkeen tajunnantasoa on tärkeä seurata, jotta mahdolliset muutokset tajunnantasossa havaitaan nopeasti.

Tajunnantason aleneminen johtaa ensin uneliaisuuteen. Tajunnantason häiriintyessä ihmisen vireystila on laskenut niin, että häneen on vaikeampi saada kontaktia, eikä hän reagoi ärsykkeisiin odotetulla tavalla. Kun ihminen ei ole enää heräteltävissä, puhutaan tajuttomuudesta.

Mustuaiset

Tajunnantasoa arvioitaessa tulee arvioida silmien mustuaisten eli pupillien kokoa ja valoreaktioita. Kallonsisäisen paineen noustessa kolmas aivohermo joutuu puristuksiin kallonpohjaa vasten ja pupilli laajentuu, eikä supistu kirkkaassakaan valossa. Eli pupillien valoreaktiota tarkkailemalla saadaan karkea käsitys kallonsisäisestä paineesta.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) on kansainvälisesti käytetty mittari tajunnantason arviointiin. GCS:n avulla arvioidaan silmien avaamista, puhevastetta ja liikevastetta. Mittarin perusteella määritellään pisteet sen mukaan miten puheeseen, kipuun ja muihin ärsykkeisiin reagoidaan. Reaktiosta riippuen pisteitä tulee 3-15/15.

tajunnantaso; Glasgow coma scale; GCS; aivovamma

Kyllä

Päivitetty  14.8.2023