Gå till sidans innehåll

Symtom och egenvård vid hjärnskada

Med denna sökfunktion för symtom vid hjärnskador kan du söka efter information om symtom efter en hjärnskada och om egenvård av symtomen.

14 sökresultat

Anosognosi
Symtommedvetenhet innebär att man är medveten om förändringarna i den egna funktionsförmågan. Motsatsen, anosognosi, alltså bristande medvetenhet om skada eller sjukdom, är vanligt i synnerhet vid...
Huvudvärk
Huvudvärk är ett mycket vanligt symtom efter att man skadat huvudet och vanligast efter lindriga hjärnskador. Stress och trötthet kan göra huvudvärken värre. Vila och att ta pauser mellan göromål...
Irritabilitet
Ibland upptäcker personer som fått en lindrig hjärnskada att de blir irriterade över sådant som de normalt inte skulle bry sig om. Det här brukar i allmänhet inte pågå länge, men det kan vara ett...
Klumpighet
Du märker kanske att du är lite klumpigare än vanligt. Var inte orolig ifall du märker av en viss osäkerhet i balansen eller krockar med möbler – eller om du tappar saker i golvet. Gör allting...
Koncentrationssvårigheter
Många människor har koncentrationssvårigheter en tid efter en lindrig hjärnskada. I början kan du kanske inte koncentrera dig tillräckligt ens för att läsa dagstidningen eller se på tv. Emellanåt...
Ljudkänslighet
En del av hjärnans resurser används för att filtrera bort störande ljud. Efter en lindrig hjärnskada använder hjärnan sina resurser för att återhämta sig och har därför inte lika god förmåga att...
Ljuskänslighet och problem med synförmågan
Problem med synen är vanliga. De kan ha samband med fokuseringsproblem, du ser emellanåt suddigt eller har svårt att rikta blicken. Ljuskänsligheten kan göra att du behöver använda solglasögon i...
Långsamhet
Efter en skada som drabbat huvudet kan du märka att dina tankar och handlingar är lite långsammare än tidigare. Det kan vara svårt för dig att upprätthålla diskussioner eller följa instruktioner...
Minnet
I början kan det hända att ditt minne inte fungerar lika bra som tidigare. Var inte orolig ifall du inte genast kommer ihåg ett bekant namn eller telefonnummer. Du kanske inte kommer ihåg vad du...
Nedstämdhet
En plötslig olycka och förändringar i funktionsförmågan kan rubba balansen i känslolivet. Efter en hjärnskakning är det vanligt att dina hobbyer och människorelationer till en början inte...
Problem med de exekutiva funktionerna
Med exekutiva funktioner avses den process där en persons perceptuella, minnesmässiga och rörelsemässiga funktioner kombineras till ett målinriktat, självständigt och socialt accepterat beteende...
Sömnsvårigheter
Efter en hjärnskada kan också sömnsvårigheter förekomma. Sömnrytmen kan rubbas på grund av tupplurar, det kan vara svårare än vanligt att somna eller så vaknar man flera gånger på natten. En...
Trötthet
Trötthet (fatigue) och försämrad ansträngningstolerans är vanliga symtom efter en hjärnskada, och trötthetssymtomens intensitet är inte beroende av hjärnskadans svårighetsgrad. Trötthet kan också...
Yrsel
Efter en hjärnskada kan man känna sig yr när man rör på sig eller byter ställning hastigt. I allmänhet håller yrseln i sig i bara några dagar. Undvik sådana rörelser som gör dig yr. Yrsel kan...