Gå till sidans innehåll

Vad är Teratologiska informationstjänsten?

Teratologiska informationstjänsten är en riksomfattande telefontjänst som ger råd och information om läkemedels och andra yttre faktorers säkerhet och eventuella risker under graviditet och amning.

Teratologiska informationstjänsten är en riksomfattande telefontjänst, öppen för alla, som svarar på frågor om effekter av yttre faktorer under graviditet och amning, huvudsakligen läkemedel, men också annat, t.ex. infektioner. Tjänsten inrättades 1994 och den är numera underställd HUS Akuten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det kommer året 5 000–6 000 förfrågningar om året från föräldrar och hälsovården.

Eftersom det är svårt att undersöka hur säkra läkemedel är att använda under graviditet, och resultaten ofta är motsägelsefulla, gick Teratologiska informationstjänsten genast när den inrättades med i nätverket för teratologiska informationstjänster i Europa. Genom nätverket får man alltid tillgång till de nyaste resultaten om eventuella skador som läkemedel orsakar fostret.

Syftet med tjänsten är att förebygga fosterskador orsakade av läkemedel och andra externa faktorer. Genom korrekt rådgivning kan mammans ofta onödiga oro minskas när exponeringen inte har någon betydande inverkan på risken för fostret. Tjänsten minskar därtill hälsovårdens belastning.

Tjänstens personal består av en heltidsanställd specialläkare samt en specialutbildad barnmorska och en farmaceut. Rådgivningen utgår alltid från en riskbedömning av varje enskilt fall, med beaktande av graviditetsfas samt eventuella övriga skadliga faktorer. Vid förfrågningar av personer som planerar att skaffa barn eller är i början av graviditeten och inte ännu har besökt rådgivningen, kartlägger man eventuella övriga riskfaktorer som finns och ger också råd om risker som rökning och droganvändning medför, samt påminner om vikten av att ta extra folsyra.

Folsyra är ett B-vitamin som behövs i tillräcklig mängd för att fostret ska utvecklas normalt. Folsyrepreparat borde tas redan när man planerar att skaffa barn., två månader innan man slutar använda preventivmedel.

Tjänsten samlar också med hjälp av en uppföljningsblankett in information om hur graviditeten slutar. Det är frivilligt att svara på uppföljningen, men alla som frågar om exponering i början av graviditeten eller om ett nytt läkemedel som det finns lite erfarenhet av, tillfrågas om de vill få en uppföljningsblankett.

Genom uppföljningen samlas värdefull information om hur säkra läkemedel är att använda under graviditet. Teratologiska informationstjänsten har tillsammans med andra motsvarande tjänster i Europa och Nordamerika samlat forskningsdata om säkerheten hos användningen av flera nya läkemedel.

Du kan ringa tjänsten oavsett om du är mamma, pappa eller vårdpersonal. Genom att ringa kan du få aktuell och tillförlitlig information om läkemedels och andra externa faktorers eventuella effekter på graviditeten, fostret eller spädbarnet. Om du till exempel tar en långvarig medicinering och vill försäkra dig om att den är säker är det bra att kontakta tjänsten redan när du planerar graviditet. Vi försöker svara på förfrågningarna samma dag som de kommit.