Gå till sidans innehåll

Hivinfektion och graviditet

Att vara hivpositiv är inget hinder för graviditet.

Hivinfektion är en sjukdom som orsakas av humant immunbristvirus. Om den inte behandlas leder den till en bestående infektion som försvagar immunförsvaret. Hivpositiv avser en person som har smittats av hiv och som i sitt blod har hivantikroppar, vilket tyder på infektion. Hiv kan överföras vid blodkontakt, oskyddat sex, under graviditet eller förlossning, vid amning samt genom smutsiga nålar och sprutor. Hiv överförs inte vid vardagligt umgänge. Hivinfektionen är i regel symtomfri länge och den kan fastställas med analys av hivantikroppar. Hivtest tas inte rutinmässigt i samband med andra sjukdomar eller behandling på sjukhus.

I Finland är uppföljning, behandling och medicinering av hivinfektion gratis för patienten och utförs på central- och universitetssjukhusens infektionspolikliniker. Läkemedelsbehandlingen av hiv är effektiv och minskar virusmängden i blodet, vilket samtidigt minskar smittsamheten avsevärt. Med dagens läkemedel avviker den förväntade livslängden hos hivpositiva inte från den övriga befolkningens, liksom inte heller deras aktivitet i arbetslivet eller familjebildning.

Hiv kan överföras till barnet under graviditeten och förlossningen eller genom bröstmjölken vid amning. Om det inte är känt under graviditeten att mamman är hivpositiv går det inte att förebygga smitta till fostret. Smittorisken är i så fall så hög som 15–40 procent. Hivtest erbjuds alla gravida kvinnor på moderskapsrådgivningen.

När moderns hiv-status är känd under graviditeten kan överföring från mor till barn effektivt förhindras. Mammans läkemedelsbehandling under graviditeten kombinerad med en kort medicinering av barnet efter födseln minskar risken för att barnet ska smittas till under en procent Fram till 2016 har det inom HUS område fötts 240 barn till hivpositiva mammor. Inte ett enda av barnen har smittats med hiv.

Mammans hivinfektion utgör ingen risk för tillväxtrubbningar hos fostret eller andra graviditetskomplikationer och påverkar inte heller graviditetens förlopp. Uppföljningen under graviditeten sker på normalt sätt på rådgivningen samt därtill på sjukhusets moderskapspoliklinik.

Förlossning

Om mammans hivnivå är låg tack vare medicinering, föredras vanligen vaginal förlossning. Förlossningen sköts i huvudsak enligt vanlig praxis, men blodkontakten mellan mamman och barnet minimeras. Ingrepp under förlossningen undviks så långt som möjligt.

Amning

På grund av smittorisken ska hivpositiva mammor inte amma i länder där det finns tillgång till säker bröstmjölksersättning. Mammans mjölkproduktion stoppas med en engångsmedicin som tas via munnen kort efter förlossningen. I övrigt avviker barnsängstiden och barnets skötsel hemma inte från det vanliga.