Gå till sidans innehåll

Grupp för första stöd för den som förlorat sitt barn

Första vetskap är den stund när föräldrarna och nära anhöriga första gången får veta att fostret eller barnet har dött, är sjukt eller handikappat.

Det sätt på vilket informationen om barnets död, handikapp eller sjukdom ges har stor betydelse för familjen. Rätt valda ord bär föräldrarna över den svåraste fasen. Orden inverkar på hur föräldrarna fäster sig vid barnet samt också på föräldrarnas och vårdpersonalens samarbete i framtiden.

Grupp för första stöd

Yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har vid vissa universitets- och centralsjukhus utbildats för att ge den första vetskapen och stöd. Personalen har i och med gruppen för första stöd, dvs. ETRI, fått ett nytt redskap, för att möta familjer med sjuka, handikappade eller dödfödda barn.

Sessionen erbjuds familjer som väntar eller får ett svårt sjukt, handikappat eller dödfött barn senast inom två månader efter att det inträffar. Det är upp till familjen att bestämma vem från den närmaste kretsen som ska delta i sessionen och på vilket sjukhus sessionen ska äga rum. Denna form av stöd uppfattas i allmänhet av familjerna som mycket värdefull och stärkande. ETRI består av utbildad vårdpersonal.

ETRI behandlar det speciella med barnet ur fyra olika perspektiv: information, känslor, stöd och framtiden. Gruppen är beredd att möta och stödja familjen i händelse av en oväntad kris, till exempel när barnet är handikappat, sjukt eller dött vid födseln. Syftet med sessionen är att lindra eventuella efterverkningar i familjen av att barnet är skadat eller dödfött, stödja föräldrarna i processen att bearbeta saken, ge en möjlighet att tala om svåra saker och samtidigt skapa ett stödnätverk för familjen av personerna som deltar i sessionen. ETRI ger möjlighet till samtal och informationen kan ges samtidigt till hela nätverket av närstående personer. Hjälp och stöd kan ges i form av bland annat information, förslag eller konkret hjälp till familjen.

Om familjen vill ha en session, kan vem som helst förmedla önskemålet till en ETRI-utbildad personalmedlem som sköter de praktiska arrangemangen. Uppgifter om den utbildade personalen finns i ETRI-mappen på avdelningen. Det kommer två eller tre ETRI-utbildade personer till sessionen beroende på gruppens storlek. En kamratförälder deltar också i sessionen. Sessionen följer modellen för en debriefing-session, med delarna inledning, fakta, tankar, känslor, normalisering och avslutning. En läkare deltar för att svara på medicinska frågor (faktadelen, ca 15 minuter). Ungefär 2 timmar reserveras för en session.

Uppdaterad 29.10.2020