Gå till sidans innehåll

Följder av sexuellt våld

Sexuellt våld är en traumatisk händelse som ofta har en djupgående inverkan på en persons personlighet och uppfattning om andra människor och världen. Det rubbar känslan av trygghet och det grundläggande förtroendet för livet.

Att förlora kontrollen över sitt liv orsakar skam, rädsla och osäkerhet. Det är svårt för personer som har upplevt sexuellt våld att lita på sin egen förmåga att bedöma andra människors pålitlighet, och därför att lita på att de är trygga med andra.

Effekterna av sexuellt våld är alltid individuella. De påverkas av personens ålder, livssituation, handlingens art, tidigare traumatiska upplevelser och det stöd som erhållits. Effekterna av en enskild traumatisk upplevelse skiljer sig från effekterna av långvariga traumatiska upplevelser eller traumatisering i ett tidigt skede av livet.

Följderna av sexuellt våld påverkas också i hög grad av den dissociation som ägt rum vid tidpunkten för händelsen. Dissociation är människans instinktiva försvarsmekanism i en överväldigande outhärdlig situation. Dissociation överför känslor, tankar, kroppsliga förnimmelser och uppfattningar från traumatiseringsögonblicket till det omedvetna. I efterhand upplever personen en stark känsla av overklighet och det känns som om det som hände inte var förstahandsupplevelser. Upplevelsen kan också kännas utomkroppslig i det ögonblick då händelsen inträffar. För vissa som upplevt sexuellt våld är det svårt eller omöjligt att komma i kontakt med de känslor som är förknippade med den traumatiska händelsen. Dissociation kan också yttra sig i form av somatiska symtom, t.ex. domningar och smärta, när kroppen är tvungen att bära på det traumatiska minnet.

Sexuellt våld orsakar långvariga psykiska problem för en del personer som upplevt det. Svår depression, ångest, rädsla, panikattacker, självdestruktivitet, missbruk och ätstörningar är de vanligaste problemen bland personer som upplevt sexuellt våld. Långvariga, svåra psykiska störningar är förknippade med de mest djupgående områdena av traumatisering, särskilt i fråga om sexuellt våld, där premisser och föreställningar blir negativa. Förhållandet till sig själv blir negativt. Personen känner att den har förlorat sitt människovärde och känner en djup känsla av värdelöshet. Den egna kroppen kan kännas förstörd. Man känner till exempel skam och skuld för att man inte kunde förhindra det som hände. Relationerna med andra människor förändras. Det är omöjligt för personen som upplevt våld att lita på nya människor. När den grundläggande säkerheten har brutits, känner personen att vad som helst kan hända henne/honom när som helst.