Gå till sidans innehåll

Utredning av faderskap

Erkännande av faderskap för ett barn som fötts utanför äktenskapet kan göras på rådgivningen under graviditeten.

Arbetstagaren på rådgivningen kan ta emot erkännandet av faderskap när det inte finns några tvivel. Samtidigt kan man komma överens om gemensam vårdnad om barnet. Du kan ingå ett avtal med en barnatillsyningsman om ensam vårdnad, umgänge och underhåll först när att barnet har fötts. Faderskapet fastställs av magistraten 30 dagar efter barnets födelse, om inte erkännandet har återkallats. Det tar cirka två veckor för magistraten att behandla ärendet, varefter socialnämnden kan godkänna ett eventuellt avtal om delad vårdnad.

Om faderskapet för ett barn som fötts utanför äktenskapet inte har erkänts under graviditeten, erkänns faderskapet hos barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun efter barnets födelse. Befolkningsregistermyndigheten vidarebefordrar informationen om ett barn som fötts utanför äktenskapet till barnatillsyningsmannen. Barnets mamma får en inbjudan till ett möte med barnatillsyningsmannen inom cirka två veckor efter barnets födelse. Mötet med barnatillsyningsmannen infaller cirka 1–3 veckor efter inbjudan.

Mamman kan inte hindra fastställandet av faderskapet om barnatillsyningsmannen har tillräcklig information för att kunna fortsätta utreda faderskapet. Om mannen inte frivilligt erkänner faderskapet kan barnatillsyningsmannen väcka talan om fastställande av faderskapet i domstol. En man som anser sig vara far till ett barn kan också inleda en faderskapsutredning genom att erkänna faderskapet. Om barnets faderskap är osäkert kan DNA-test användas för att bekräfta faderskapet.

När faderskapet har fastställts kan barnet få faderns efternamn och fadern kan fungera som barnets vårdnadshavare och är skyldig att bidra till barnets underhåll. Barnet får också rätt att ärva sin far och faderns sida av familjen samt rätt till pension och andra förmåner efter faderns död. När faderskapet utreds kan föräldrarna också ingå ett avtal om barnets vårdnad, umgänge och underhåll.