Gå till sidans innehåll

Brottsanmälan och förundersökning vid sexuellt våld

Ju tidigare en anmälan görs, desto lättare är det för polisen att lösa brottet.

Brottsanmälan

En anmälan kan göras på vilken polisstation som helst. Anmälan ska göras på ett språk som offret förstår. Du har rätt att få en skriftlig bekräftelse om brottsanmälan. När polisen får kännedom om ett brott kan brottet utredas och åklagaren kan föra ärendet till domstol. Polisen kan inleda en förundersökning även om offret inte anmäler brottet.

Förundersökning

När polisen har inlett en förundersökning kallas de berörda parterna separat till polisförhör. Offret för brottet kallas då den målsägande. Du har rätt att vid behov använda en tolk vid förhöret. En eventuell intressebevakare, ett juridisk biträde och en stödperson kan också vara närvarande.

När det gäller ett minderårigt brottsoffer har vårdnadshavarna också rätt att närvara vid förhöret om den misstänkte inte är vårdnadshavaren, barnets andra vårdnadshavare eller en annan nära släkting till barnet. En vårdnadshavare har inte rätt att närvara vid förhöret av ett barn om vårdnadshavaren hörs som målsägande eller vittne i samma brottmål eller om det finns andra skäl att förmoda att vårdnadshavaren inte på ett opartiskt sätt kan bevaka den minderåriges intressen i målet. I dessa situationer måste en intressebevakare utses för förundersökningen för en part under 18 år.

När ett brottsoffer bestämmer sig för att berätta för polisen om händelserna, måste hen berätta sanningen. Polisen bedömer vanligen behovet av särskilt skydd för varje offer för ett sexualbrott, dvs. olika förfaranden för att underlätta upplevelsen av straffprocessen (t.ex. videoinspelning av förhöret, förhörsledarens kön). Syftet med bedömningen är att undvika att offret upplever ytterligare lidande till följd av straffprocessen. Det lönar sig att undvika att offrets kontaktuppgifter lämnas till den misstänkte i förundersökningsmaterialet.

Under förundersökningen kommer polisen att fråga om skadeståndskrav. Offer för sexualbrott har rätt till ett kostnadsfritt rättegångsbiträde redan i förundersökningsskedet, när de har ett skadeståndskrav. Rätten till ett kostnadsfritt rättegångsbiträde påverkas inte av offrets inkomster och tillgångar. Det lönar sig att uppskatta ersättningsbeloppet tillsammans med det juridiska biträdet, och det faktiska beloppet kan meddelas senare när rättegången närmar sig. När förundersökningen är avslutad kan en kopia av den begäras kostnadsfritt. Om förundersökningen leder till en misstanke om att en person har begått ett brott övergår ärendet till åtalsprövning.

Uppdaterad 16.11.2020