Biologisk läkemedelsbehandling av lymfom

Lymfom innefattar ett flertal olika cancersjukdomar, varav vissa behandlas med biologiska läkemedel.

Biologisk läkemedelsbehandling av lymfom fungerar antingen som en riktad behandling, alltså målinriktade läkemedel, eller genom att aktivera kroppens eget försvarssystem så att det angriper lymfomcellerna.

Målinriktade läkemedel känner igen en specifik målmolekyl i lymfomvävnaden och hämmar dess funktion. De kan vara biologiska läkemedel med en biologiskt aktiv substans, till exempel en antikropp, en kombination av en antikropp och ett cellgift eller en strålningskälla, eller små molekylära föreningar. Fördelen med biologiska läkemedel är ofta att de har färre biverkningar än cytostatikabehandling och strålbehandling.

Haitarin otsikkotaso2
Vad är antikroppsbehandling?

Antikroppar utgör en viktig del av kroppens försvarssystem genom att identifiera olika markörer, eller antigener, som är främmande för kroppen. När antikroppen fäster vid antigenerna på ytan av en cell som har infekterats till exempel av en bakterie eller ett virus, aktiveras övriga celler i försvarssystemet för att hjälpa till att bekämpa infektionen. Många cancerformer behandlas numera med konstgjorda antikroppar som identifierar en specifik antigen på cancercellens yta.

Antikropparna som används för att behandla lymfom framställs biotekniskt i däggdjurscellkulturer. Behandlingen kallas för immunterapi eftersom det medicinska namnet på antikroppen är immunglobulin. Man kan också använda antikroppar som adresslappar för att transportera ett cellgift eller en radioaktiv substans som är bunden till dem till cancervävnaden. På så sätt minskar man skadorna på friska celler.

Rätt behandling för dig väljs ut beroende på vilken typ av lymfom du har. Dina andra sjukdomar och din ålder kan också påverka valet av behandling.

Antikropparna utgör en viktig del av kroppens försvarssystem genom att identifiera olika markörer, eller antigener, som är främmande för kroppen. När antikroppen fäster vid antigenerna på ytan av en cell som har infekterats till exempel av en bakterie eller ett virus, aktiveras övriga celler i försvarssystemet för att hjälpa till att bekämpa infektionen. Många cancerformer behandlas numera med konstgjorda antikroppar som identifierar en specifik antigen på cancercellens yta.

Antikropparna som används för att behandla lymfom framställs biotekniskt i däggdjurscellkulturer. Behandlingen kallas för immunterapi eftersom det medicinska namnet på antikroppen är immunglobulin. Man kan också använda antikroppar som adresslappar för att transportera ett cellgift eller en radioaktiv substans som är bunden till dem till cancervävnaden. På så sätt minskar man skadorna på friska celler.

Rätt behandling för dig väljs ut beroende på vilken typ av lymfom du har. Dina andra sjukdomar och din ålder kan också påverka valet av behandling.

Rituximab

Rituximab var den första antikroppen som blev allmänt tillgänglig för behandling av cancer. Det binder till CD20-antigenet på ytan av vissa typer av vita blodkroppar, så kallade B-lymfocyter. Det leder till att cellen förstörs via försvarssystemets celler och/eller till självförstörelse.

Du kan behandlas med rituximab om du har B-cellslymfom. Rituximab kan ges ensamt, dvs. som monoterapi, i kombination med cytostatika, vilket då kallas för immunokemoterapi (länk till cytostatika) och/eller som underhållsbehandling. Behandlingen inleds alltid med ett intravenöst dropp. Sjukskötaren ger dig behandlingen och följer noga ditt tillstånd medan medicinen ges. Före behandlingen får du förmedicinering för att förebygga eller minska eventuella biverkningar. Senare kan du också få behandlingen som en subkutan injektion i buken. Behandlingarna utförs huvudsakligen polikliniskt.

Rituximabbehandlingen tolereras i allmänhet väl. Du kan dock drabbas av frossa, muskelskakningar och en temperaturhöjning, särskilt vid det första droppet. Andra möjliga biverkningar i samband med droppet är klåda, rodnad och utslag på huden, huvudvärk, illamående, yrsel och blodtrycksfall. Antalet vita blodkroppar och blodplättar kan tillfälligt sjunka och du kan bli mer mottaglig för infektioner. Det är viktigt att du rapporterar alla symtom till vårdpersonalen.

Klicka för att förstora bilden

”Nya” CD20-antikroppar

Obinutuzumab är en ny generation CD20-antikroppar som används för att behandla återfall i vissa typer av långsamt växande B-cellslymfom, eller follikulärt lymfom, när rituximab har förlorat sin effekt. Obinutuzumab ges som intravenöst dropp. Biverkningarna liknar dem av rituximab.

Vad är immunokonjugat?

Ett immunokonjugat är en kombination av en antikropp och ett cellgift. Brentuximab vedotin är ett immunokonjugat där en antikropp känner igen CD30-antigenet och transporterar cellgiftet som är bundet till det till CD30-positiva lymfomceller. Du kan behandlas med brentuximab vedotin om du har ett återfall i klassiskt Hodgkins lymfom eller anaplastiskt storcelligt lymfom. Behandlingen ges som ett 30-minuters intravenöst dropp var tredje vecka som monoterapi eller i kombination med cytostatikabehandling. De vanligaste biverkningarna är stickningar och domningar i händer och fötter, förstoppning, illamående, trötthet, temperaturhöjning och infektioner.

Vad är radioimmunoterapi?

Vid radioimmunoterapi (RIT) fungerar antikroppen som en transportör som för strålningskällan till rätt ställe, lymfomcellen. Vid RIT förstörs lymfomcellen genom de immunologiska effekterna av antikroppen och isotopens strålningseffekt.

Det radioimmunokonjugat som används vid B-cellslymfom är en monoklonal antikropp, ibritumomab, som är märkt med 90Ytrium och som känner igen B-lymfocytens CD20-ytantigen. Ibritumomabituxetan ges som intravenöst dropp efter förbehandling med rituximab. De vanligaste biverkningarna av behandlingen är en tillfällig minskning av antalet vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

Vad är immunresponsmodifierare?

Immunresponsmodifierare är aktiva immunterapier mot cancer. De är antikroppar som blockerar de hämmande budskapen från vissa typer av vita blodkroppar, så kallade T-lymfocyter, i kroppens försvarssystem så att den svaga aktiveringen som utlöses av cancer kan släppas fri. Det leder till att T-lymfocyterna angriper cancercellerna maximalt.

Det är viktigt att du omedelbart talar om för din läkare om du får dessa symtom. Observera att symtomen kanske inte uppträder förrän flera veckor eller månader efter att du har fått din sista dos av medicinen.

immunokonjugat; radioimmunoterapi; biologiska läkemedelsbehandlingar; Antikroppsbehandling; lymfom

Kyllä

Uppdaterad  5.12.2022