Gå till sidans innehåll

Planering av behandlingen efter testikelcanceroperation

Planeringen av behandlingen av testikelcancer baseras på en patologundersökning efter operationen och andra undersökningar. Cancerfallen delas in i riskgrupper: god, måttlig eller dålig prognos.

Stadieindelning av testikelcancer

Testikelcancer sprider sig i första hand till regionala lymfkörtlar som ligger mellan förgreningspunkten mellan aortan och den nedre hålvenen och njurvenen, det så kallade paraaortala området. Man kan också upptäcka lymfkörtelmetastaser i lymfkörtlarna i bäckenet och ljumsken, främre mediastinum och nyckelbensgropen. Tumören sprider sig sällan till den andra testikeln. Testikelcancer kan även spridas till lungorna, levern och det centrala nervsystemet via blodomloppet.

Stadieindelningen av testikelcancer baseras på en histologisk undersökning av tumören som patologen gör efter operationen, en bilddiagnostisk undersökning av kroppen med datortomografi samt markörnivåer. Sjukdomens omfattning och spridning fastställs enligt ett system för stadieindelning av elakartade tumörer, TNM-indelning. Det ger en riskklassificering som beskriver prognosen vid testikelcancer, där tumörerna delas in i grupper med god, måttlig och dålig prognos. Det finns ingen grupp med dålig prognos vid seminom cancer. Behandlingarna planeras individuellt baserat på tumörens spridning och riskklassificering.

Prognosgrupper för testikelcancer

Testikelcancer delas in i prognostiska grupper beroende på typ av cancer, cancerns spridning och nivåerna av testikelmarkörer.

Seminom

  • 90 procent av alla former av seminom cancer har en god prognos, vilket ger en 5-årsöverlevnad på cirka 86 procent.

  • Seminom cancer med måttlig prognos utgör 10 procent av fallen, med en 5-årsöverlevnad på cirka 72 procent.

  • Det finns inga sjukdomar med dålig prognos vid seminom cancer.

  • Prognosen vid lokalt spridd seminom cancer, seminom i stadium I, är utmärkt och 5-årsöverlevnaden är 99–100 procent.

Icke-seminom cancer

  • Vid icke-seminom cancer tillhör mer än 50 procent kategorin god prognos med en 5-årsöverlevnad på cirka 92 procent.

  • 5-årsöverlevnaden för icke-seminom cancer med måttlig prognos är cirka 80 procent.

  • Icke-seminom cancer med dålig prognos utgör cirka 16 procent av fallen och 5-årsöverlevnaden i denna grupp är 48 procent.

  • Liksom för seminom cancer är prognosen vid lokalt spridd icke-seminom cancer, icke-seminom cancer i stadium I utmärkt och 5-årsöverlevnaden 95–100 procent.

Undersökningar vid planering av behandling

En kontrastförstärkt datortomografi av kroppen görs för att se om testikelcancern har spridit sig till lymfkörtlarna eller någon annanstans. Datortomografi eller magnetundersökning av huvudet ingår inte i rutinundersökningarna, men rekommenderas om testikelcancern är mycket utbredd när diagnosen ställs eller om man upptäcker symptom i hjärnan.

Tumörmarkörerna alfa-fetoprotein (AFP) och koriongonadotropin eller hCG fastställs vid misstänkt testikelcancer före, efter och under operationen och under uppföljningen. Minst en av tumörmarkörerna är förhöjd hos 90 procent av alla patienter med icke-seminom cancer. Var tredje patient med seminom cancer har förhöjda nivåer av hCG. Ren seminom cancer utsöndrar inte AFP. Om en patient med seminom cancer har ett förhöjt AFP-värde är det en tumör med blandade celler och behandlas som icke-seminom cancer.

Förutom markörerna för testikeltumörer fastställer man även laktatdehydrogenasen, LD, som är en markör som frigörs från vävnaderna och vars koncentration är proportionell mot tumörmassan.

Uppdaterad 1.8.2022