Gå till sidans innehåll

Uppföljning av lokal prostatacancer

En korrekt behandling av varje prostatacancerpatient innefattar uppföljning. Patienten följs upp antingen inom den specialiserade sjukvården eller inom primärvården.

Det viktigaste laboratorieprovet vid uppföljningen av lokal prostatacancer är PSA, prostataspecifik antigen. PSA-uppföljningen kan också delvis automatiseras (mobil uppföljning). Laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar används i större utsträckning i uppföljningen av spridd cancer.

Den aktiva uppföljningen äger alltid rum vid eller under insyn av polikliniken för urologi.

Efterkontrollen efter en prostatektomi, eller radikal prostatektomi, sker vanligtvis 6–12 veckor efter operationen, mellankontrollen sex månader efter operationen och den slutliga kontrollen ett år efter operationen. Dessa föregås alltid av en PSA-mätning, ett frågeformulär om livskvalitet och vid behov en urinflödesmätning och ibland ett urinprov. Om läget vad gäller cancern, förmågan att hålla urin och de sexuella funktionerna är bra redan vid sexmånaderskontrollen kan man övergå till mobil eller distansuppföljning redan då.

Vid efterkontrollen efter en prostatektomi:

  • kontrollerar man patientens återhämtning och sårläkning

  • går man tillsammans med patienten igenom resultaten av patologens undersökning, inklusive tumörens aggressivitet och storlek och lymfkörtlarnas status samt bedömer behovet av adjuvant behandling

  • gör man en första bedömning av behandlingsrelaterade biverkningar (urininkontinens, erektil dysfunktion) och ordnar vid behov ytterligare behandling av dem

Vid slutlkontrollen:

  • säkerställer man att patienten inte har några behandlingsrelaterade biverkningar (urininkontinens, erektil dysfunktion), vid behov ordnas ytterligare behandling av dem

  • säkerställer man att det inte finns något behov av ytterligare behandlingar

  • planerar man den fortsatta uppföljningen av patienten, vanligtvis mobil uppföljning (mobil-PSA).

Resultatet av strålbehandlingen bedöms genom upprepade PSA-mätningar. Det kan ta mer än ett år för PSA att sjunka till sitt lägsta värde. Efter strålbehandlingen sjunker inte PSA-värdet till icke-mätbara nivåer, och det kan fluktuera under uppföljningen. Enligt internationell praxis använder man en PSA-ökning på 2 µg/l över den lägsta uppnådda nivån (till exempel 0,8 µg/l till 2,8 µg/l) som en måttstock på återfall efter strålbehandling. Efter strålbehandlingen följer man upp patienten vid polikliniken för urologi. Den första kontrollen sker cirka sex månader efter avslutad strålbehandling. Under uppföljningen kartlägger man också eventuella biverkningar av strålbehandlingen. Om strålbehandlingen ger bra terapirespons och det inte har uppstått några biverkningar som kräver behandling planerar man den fortsatta uppföljningen.

Fortsatt uppföljning av lokal prostatacancer

Fortsatt uppföljning av en lokal sjukdom efter en operation eller strålbehandling kan göras antingen med hjälp av mobil PSA-uppföljning eller inom primärvården, till exempel via den egna hälsocentralen.

Mobil uppföljning används redan på flera urologi- och onkologienheter i Finland. Vid mobil uppföljning skriver man en långvarig PSA-remiss till laboratoriet. Under de första 3–5 åren efter operationen går patienten på PSA-mätning var sjätte månad. Patienten får automatiskt svar via sms till sin mobiltelefon, ofta samma dag. Om PSA-värdet ligger kvar på en icke-mätbar nivå efter operationen (<0,05 µg/l) eller om det inte stiger 2 µg/l över den lägsta uppnådda nivån efter strålbehandlingen fortsätter man att följa upp patienten. Efter 3–5 år kan man minska uppföljningen till en gång per år. Om PSA-värdet blir mätbart eller överskrider larmgränsen kallas patienten automatiskt till polikliniken för urologi för fortsatta undersökningar.

Behandlingen av en sjukdom som återkommer efter en operation har visat sig vara effektivare om den inleds tillräckligt tidigt. Ytterligare behandlingar övervägs om PSA-värdet stiger till 0,20–0,40 µg/l.

Uppdaterad 4.10.2022