Gå till sidans innehåll

Behandling av prostatacancer

Behandlingarna av prostatacancer har utvecklats avsevärt under de senaste tio åren. Resultaten har varit uppmuntrande jämfört med många andra typer av cancer.

Allt fler patienter med lokal prostatacancer botas. Man kan även behandla spridd sjukdom och hålla den i schack längre än tidigare.

Androgener, manliga hormoner, spelar en nyckelroll vid uppkomsten, utvecklingen och framskridandet av prostatacancer. Därför är behandlingen av spridd, metastaserad prostatacancer främst inriktad på att stoppa testosteronproduktionen eller blockera effekten av testosteron. Det leder till att tumörtillväxten stoppas eller bromsas och att man kan kontrollera och till och med minska metastaserna.

Behandlingsbesluten vid prostatacancer baseras vanligtvis på sjukdomens riskkategorier och spridning. Faktorer som påverkar riskerna för framskridande och återfall vid prostatacancer:

  • PSA-värdet vid diagnosen

  • cellernas aggressivitet enligt patologens bedömning av provbitarna, dvs. Gleason-värdet

  • spridning (lokal eller spridd prostatacancer) som fastställs genom en klinisk undersökning och bilddiagnostiska undersökningar.

Valet av behandling påverkas också av patientspecifika faktorer, såsom ålder, andra sjukdomar, eventuella tidigare behandlingar av olika sjukdomar samt patientens egen inställning och önskemål. Valet påverkas också av biverkningarna – patienten måste känna till biverkningarna av olika behandlingar innan han eller hon fattar ett beslut.

Prostatacancer kan behandlas med olika behandlingsformer som också kan kombineras. Behandlingar av prostatacancer innefattar aktiv uppföljning, kirurgisk behandling, strålbehandling, hormonbehandling, cellgift, alltså cytostatika, skelettläkemedel och symtomlindrande behandlingar, alltså palliativ vård.

Patienten kallas till urologmottagningen för en vårdöverläggning efter undersökningarna. Anhöriga är också välkomna att närvara vid vårdöverläggningen om patienten vill det.

Urologen berättar vilken typ av cancer man har hittat, hur långt den har spridit sig och hur prognosen ser ut på basis av de utförda testerna samt kartlägger patientens allmänna hälsotillstånd och levnadsvanor. Urologen går igenom de olika behandlingsalternativen: operation, strålbehandling eller aktiv uppföljning av lokal prostatacancer. Patientens önskemål, ålder, allmäntillstånd och andra sjukdomar påverkar också valet av behandling. Många gånger är ett av alternativen inte klart bättre än de övriga, utan man försöker hitta det behandlingsalternativ som är bäst för patienten.

Målet med prostatacancerbehandling är att förlänga patientens livslängd, förhindra sjukdomen från att spridas och förbättra patientens livskvalitet. Behandlingen av kliniskt betydande former av cancer med måttlig eller hög risk, symtomatiska eller eventuellt symtomatiska former av cancer inleds så fort som möjligt. Vid cancer med låg risk är däremot aktiv uppföljning oftast det primära alternativet, och man behöver inte någon omedelbar behandling. Studier visar att patienter som följs upp aktivt löper mycket låg risk att utveckla symtomatisk cancer eller att dö av cancer.

Prostatacancerskötaren stöder och vägleder patienten efter behov i alla skeden av sjukdomen.

Prostatacancerskötaren tar emot patienter på tidsbeställning. Man kan också få telefonrådgivning. Prostatacancerskötaren ger mer information om undersökning, behandling och uppföljning av prostatacancer. Sjukskötaren diskuterar cancerns och behandlingarnas inverkan på patientens liv och hjälper patienten och dennes anhöriga att anpassa sig till sin nya livssituation. Förvirringen som cancer orsakar kan göra det svårt att ta till sig ny information. Det är ofta bra och nödvändigt att ha med sig en nära anhörig eller en stödperson.

Prostatacancerskötaren administrerar vid behov mediciner som läkaren har ordinerat. En sjukskötare på patientens egen hälsocentral kan också administrera de flesta mediciner.

Uppdaterad 6.7.2022