Gå till sidans innehåll

Behandling av återfall vid testikelcancer

Vid ett återfall i testikelcancer planerar man behandlingen baserat på spridningen och riskklassificeringen, precis som man gjorde i det första skedet.

Cytostatikabehandling och kombinationsbehandlingar

Vid återfall efter tidigare behandlingar med BEP-cytostatika kan man ge en kombination av paklitaxel, ifosfamid och cisplatin, alternativt en kombination av etoposid, ifosfamid och cisplatin eller en kombination av vinblastin, ifosfamid och cisplatin. Om ett icke-seminom cancer återkommer mer än två år efter första linjens behandling rekommenderar man att tumörerna tas bort kirurgiskt om det är möjligt. Efter operationen får patienten dessutom cytostatikabehandling. Om markörnivåerna stiger snabbt kan man överväga cytostatikabehandling i första hand.

Vid icke-seminom cancer med hög risk kan man ha nytta av en högdosbehandling med cytostatika med autolog stamcellstransplantation, även om dess betydelse vid behandlingen av testikelcancer fortfarande är oklar.

Palliativ cytostatikabehandling

En återkommande sjukdom som fortsätter att utvecklas trots behandlingar och som klassas som obotlig kan bromsas med palliativ cytostatikabehandling, om patientens tillstånd tillåter det. Behandlingarna har omfattat etoposid i tablettform samt gemcitabin- eller oxaliplatinbaserad behandling. Det är också särskilt viktigt att behandla de cancerrelaterade symtomen på bästa sätt när cancern inte längre går att bota. Lyckligtvis är dessa situationer sällsynta.

Uppdaterad 1.8.2022