Hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät

Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten ikä, elintavat, päihteiden käyttö ja krooniset sairaudet. Nämä tekijät tulisi ottaa huomioon raskautta suunnitellessa ja selvittää mihin voi itse vaikuttaa.

​​

Ikä ja hedelmällisyys

Ikä on tärkein naisen hedelmällisyyteen vaikuttava yksittäinen tekijä. Hedelmällisin ikä tulla raskaaksi on naisilla 18–25 vuotta ja miehillä alle 35 vuotta. 

Hedelmällisyys alkaa laskea selvemmin 30 ikävuoden jälkeen, ja 35-vuotiaan mahdollisuudet tulla raskaaksi ovat merkittävästi aiempaa pienemmät. Tämä koskee sekä naisia että miehiä. 

Yli 40-vuotiaalla naisella raskaustodennäköisyys on jo selkeästi laskenut. Iän mukana myös keskenmenoriski kasvaa. 

Iän mukanaan tuomaa hedelmällisyyden laskua ei voi itse säädellä muuten, kuin tupakoinnin lopettamisella. Tupakoivilla naisilla on todettu vaihdevuosi-iän varhaistuminen jopa muutamalla vuodella.

Lisätietoa iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen: Anatomia ja fysiologia

Elintavat

Perheen perustamista suunnittelevan pariskunnan on hyvä kiinnittää huomiota kokonaisterveydentilaansa. Oikeanlaisella ruokavaliolla ja liikuntatottumuksilla luodaan hyvä pohja terveelliselle elämälle. On hyvä pitää huolta riittävästä unesta, liikunnasta, hyvästä ravinnosta, päihteettömyydestä, vapaa-ajasta ja ihmissuhteista.

Paino

Painonhallintaan kannattaa sekä naisen että miehen kiinnittää huomiota, sillä sekä yli- että alipaino heikentävät hedelmällisyyttä. Normaali painoindeksi on 19–25.

Naisilla ylipainoon liittyy usein ovulaatiohäiriöitä, jotka voivat korjaantua pienelläkin painon pudotuksella. Jo 5–10 prosentin painon lasku tuo terveyshyötyjä sekä parantaa raskauden alkamisen mahdollisuutta. Ylipaino lisää keskenmenoriskiä sekä suurentaa raskaudenaikaisia riskejä, kuten raskausdiabeteksen, kohonneen verenpaineen tai raskausmyrkytyksen sekä sikiön rakennepoikkeavuuksien riskin kohoamista. Painoindeksin optimointi parantaa lapsettomuushoitojen tuloksia ja vaikuttaa hoitosuunnitteluun. Hoidoissa tarvittavat lääkeannokset ovat normaalipainoisella yleensä pienempiä, jolloin sivuvaikutusten riski pienenee. Myös miehen lihavuus voi heikentää hedelmällisyyttä.

Alipaino ja liian runsas liikunta huonontavat raskauden alkamista ja lapsettomuushoitojen onnistumistodennäköisyyttä. Syömishäiriöisillä naisilla (myös normaalipainoisilla) on enemmän kuukautishäiriöitä ja keskenmenoja. Syömishäiriöt saattavat altistaa sikiön kasvun hidastumiseen, vastasyntyneen pienipainoisuuteen, ennenaikaisuuteen, keisarileikkauksiin ja synnytyksen käynnistykseen. Ennen lapsettomuushoitoja syömishäiriöt pitää hoitaa ja paino saada normaalialueelle. Toipuminen syömishäiriöstä voi viedä vuosia.

Poikkea Painonhallintataloon, kun haluat lisätietoa ja tukea painonhallintaan.

Tupakointi

Tupakointi on erittäin suuri terveysriski, ja sillä on monenlaisia haitallisia vaikutuksia terveyteen ja lisääntymiseen. Kannustamme tupakoinnin lopettamiseen, se kannattaa aina!

Tupakoinnin vaikutus naisen hedelmällisyyteen

 • Naisen aktiivinen ja passiivinen tupakointi sekä miehen tupakointi viivästyttävät raskauden alkamista.
 • Tupakoitsijoilla on 1,6-kertainen riski lapsettomuuteen tupakoimattomiin verrattuna.
 • Arviolta 13 prosenttia lapsettomuudesta selittyy tupakoinnilla.
 • Naisen oma tupakointi lisää alkuraskauden keskenmenon riskiä 23 prosenttia, mutta passiivinenkin tupakointi 11 prosenttia.
 • Tupakoivien naisten vaihdevuosi-ikä on noin 2 vuotta alhaisempi verrattuna tupakoimattomiin naisiin eli hedelmällisyys laskee aiemmin, kuin tupakoimattomilla.
 • Lapsettomuushoidot johtavat raskauteen tupakoitsijoilla harvemmin, kuin tupakoimattomilla (koeputkihedelmöityshoidoissa saadaan vähemmän munasoluja, ne hedelmöittyvät huonommin, alkioita saadaan vähemmän ja ne ovat huonolaatuisempia).

Tupakoinnin vaikutus miehen hedelmällisyyteen

 • Tupakoivien miesten siemennesteessä on tupakoimattomiin verrattuna vähemmän siittiöitä ja siittiöiden liikkuvuus huonompi.
 • Miehen tupakointi vähentää koeputkihedelmöityshoidon onnistumisen mahdollisuutta.
 • Tupakoivalla miehellä on enemmän erektiohäiriöitä kuin tupakoimattomalla terveellä miehellä.​

Lue lisää:

Alkoholi

Alkoholin käytössä on hyvä pitää mielessä kohtuukäyttö. Käytön arvioimiseksi on määritetty tietyt annosrajat. Alkoholin riskiraja on se määrä, joka todennäköisesti aiheuttaa terveyshaittoja.

Mitä tarkoitetaan alkoholiannoksella?

 • Yksi alkoholiannos (noin 12 grammaa alkoholia) on pullollinen (0,33l) olutta tai siideriä, lasillinen eli 12 cl puna- tai valkoviiniä tai 4 cl viinaa.
 • Pullo mietoa viiniä sisältää 6 annosta ja puolen litran viinapullo 13 annosta. Tuoppi A-olutta sisältää 2 alkoholiannosta.

Mitä tarkoitetaan riskirajalla?

 

 

Testaa:

Lue lisää:

Naisen runsas alkoholin käyttö voi hankaloittaa raskaaksi tulemista, aiheuttaa enemmän keskenmenoja ja huonontaa koeputkihedelmöityshoidon onnistumista. Jos alkoholin käyttö lopetetaan, raskaaksi tulo helpottuu. Miehen runsas alkoholin käyttö vähentää siittiötiheyttä ja siittiöiden kokonaismäärää sekä lisää siittiöiden rakenteellista poikkeavuutta. Raskausyrityksen ja viimeistään raskauden aikana suositellaan alkoholin käytöstä pidättäytymistä.

Alkoholiannosten määrälle ei voi antaa turvar​ajaa eli jo pienikin alkoholimäärä voi aiheuttaa sikiövaurioita. Pahimmillaan jatkuva, runsas raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi johtaa lapsen alkoholioireyhtymään, eli FAS-oireyhtymään, johon voi liittyä muun muassa kasvun viivästymistä, älyllistä jälkeenjääneisyyttä, käyttäytymisongelmia sekä pään ja kasvojen poikkeava ulkonäkö.

Muut päihteet

Äidin ja isän päihteiden käytöllä on yhtäläinen merkitys lapselle. Mikään perheessä käytetty päihde ei ole lapsen kannalta ongelmatonta, joten lapsiperheelle suositellaankin päihteettömyyttä. Päihteiden käyttö perheessä voi johtaa lastensuojelun tarpeen arvioon. Tämä voidaan tehdä ennen lapsen syntymistä esimerkiksi jo lapsettomuustutkimuksiin hakeutuessa. Kaikenlainen päihteiden käyttö voi johtaa riippuvuuteen.

Huumaaviksi aineiksi luetaan kannabis, amfetamiini, ekstaasi, heroiini ja muut opiaatit, kokaiini ja LSD sekä muuntohuumeet ja lääkkeet kuten buprenorfiini, dekstrometorfaani, fentanyyli ja metadoni. Tietoa päihteistä, niiden käytön terveysriskeistä ja vaikutuksista raskauteen löydät kattavasti Mielenterveystalon sivuilta.

Hedelmöityshoitolaki

Suomessa on voimassa hedelmöityshoitolaki. Sen mukaan terveysviranomaisen tulee arvioida, voidaanko mahdollisia lapsettomuushoitoja tarjota pariskunnalle. Lain kahdeksan §:n kohta viisi määrittää hedelmöityshoidon antamisen esteeksi "Jos on ilmeistä, että lapselle ei voida turvata tasapainoista kehitystä."

Huumeiden kertakokeilu nuoruudessa ei estä lapsettomuuden tutkimuksia tai hoitoa. Huumeiden käyttö, myös niin sanottu viihdekäyttö, on haitallista raskautta ja syntyvää lastakin ajatellen. Monet huumeet heikentävät sekä miehen että naisen hedelmällisyyttä. Lopeta siis huumeiden käyttö ennen raskauden yrittämistä.

Päihteinä käytettävien lääkeaineiden käyttö muuten, kuin asianmukaisen lääkemääräyksen nojalla lasketaan huumausaineen käytöksi silloin, kun aine kuuluu huumausaineluetteloon. Yleisimmät väärinkäytetyt lääkkeet ovat ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa käytetyt lääkkeet sekä kivun ja yskän hoidossa käytetyt opiaatit ja muut lääkkeet. Ne aiheuttavat useita raskaudenaikaisia komplikaatioita, sikiön kehitysvaurioita ja kasvattavat keskenmenon riskiä. Vastasyntyneelle tulee usein vieroitusoireita, joiden hoito kestää viikkoja. Lääkkeiden asiaton käyttö tulee lopettaa raskaudensuunnitteluvaiheessa.

Jos sinulla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön kanssa ja haluat apua, ota yhteyttä terveysasemalle, työterveyshuoltoon tai lähimmälle A-klinikalle

Sukupuolitaudit

Hyvän seksuaalielämän ja -kokemuksen pohjana on tieto omasta terveydentilasta. Ole tietoinen mahdollisesta tartunnasta ja kantajuudesta sekä sairastetusta sukupuolitaudista. Näistä kaikista saat tietoa käymällä sukupuolitautitesteissä, viimeistään parisuhteen alkaessa. Sukupuolitautien ehkäisyssä riskikäyttäytymisen välttäminen ja säännöllinen kondomin käyttö on paras suoja. Naisen hoitamaton sukupuolitauti voi aiheuttaa riskin sikiölle ja vastasyntyneelle yleensä aiheuttamalla synnytyksen ennenaikaisen käynnistymisen.

Sisäsynnytinelintulehdus (PID) voi vaurioittaa munanjohtimia ja niiden toimintaa. Tämä vaurio altistaa kohdunulkoisille raskauksille. Yleisin PID:n aiheuttaja on klamydia. Klamydia-näyte kannattaa tarkistaa heti lapsettomuustutkimuksiin hakeutuessa. Tuolloin lääkäri tekee arvion tarvittavista tutkimuksista tapauskohtaisesti.

Krooniset sairaudet ja hedelmällisyys

Jos naisella on jokin perussairaus, on tärkeää, että hänen keskustelee raskaussuunnitelmasta hoitavan lääkärinsä kanssa jo ennen raskauden yrittämistä. Tällöin varmistetaan perussairauden hoidossa käytettävien lääkkeiden turvallisuus ja teho raskauden aikana. Lisäksi on syytä keskustella siitä, aiheuttaako perussairaus yhdessä raskauden kanssa lisäriskejä naiselle tai kehittyvälle sikiölle. Raskaus voi myös muuttaa perussairauden luonnetta ja siten aiheuttaa riskejä naisen terveydelle. Hoitavalta lääkäriltä tulisi siis kysyä kannanotto raskauden yrittämiseen eli saada niin sanottu "raskauslupa".

Miehen perussairaudet ja niiden lääkehoidot voivat aiheuttaa siemennesteen muutoksia sekä riskejä kehittyvälle sikiölle. Myös miehen tulee keskustella oman hoitavan lääkärinsä kanssa kokonaistilanteestaan ennen raskausyritystä, jotta mahdolliset lääkemuutokset ehditään tehdä ajoissa.

Diabetes

Diabeetikon raskaus tulee aina suunnitella etukäteen, koska huonoon sokeritasapainoon liittyy suurentunut epämuodostumien riski. Foolihappolisä tulisi aloittaa jo 2–3 kuukautta ennen raskausyritystä normaalia suuremmalla annoksella eli 4–5 mg/vrk. Foolihapporeseptin saa omalta lääkäriltä.

Diabeetikolla saattaa olla käytössään myös lääkkeitä, jotka voivat lisätä epämuodostumien vaaraa. Tällaiset lääkkeet on syytä vaihtaa turvallisempiin jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Diabeetikon raskaudenaikainen seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa.

Verenpainetauti

Molempien puolisoiden verenpaine tulisi hoitaa hyvälle tasolle ennen raskauden yrittämistä. Hoitavan lääkärin kanssa valitaan valmiiksi turvallinen verenpainelääke, joka sopii myös raskausaikana. Joskus riittää verenpainelääkkeen vaihto vasta, kun raskaus on alkanut.

Aiemmin sairastettu syöpä

Sairastettu syöpä tai varsinkin sen hoidossa käytetyt solusalpaajat, muut lääkkeet ja sädehoito voivat heikentää naisen sekä miehen hedelmällisyyttä palautuvasti tai pysyvästi. Monet hoidot varhaistavat naisen vaihdevuosi-ikää, jolloin hedelmällinen ikäkausi lyhenee. Syöpälääkärin kanssa on hyvä neuvotella raskauden turvallisesta ajankohdasta, sillä syövän tulisi olla hyvässä remissiossa ennen raskausyrityksiä. Syöpähoidot voivat myös vaikuttaa raskauden ennusteeseen, mutta suurimmalla osalla syövän sairastaneista raskauden kulku on normaali.

Epilepsia

Epilepsia ja osa sen hoidossa käytettävistä lääkkeistä lisäävät sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriötä. Sikiön epämuodostumariski on epilepsialääkkeitä käyttävillä naisilla noin kolminkertainen (7,1 prosenttia) normaaliväestöön (2,3 prosenttia) verrattuna. Tämän riskin pienentämiseksi jo raskauden suunnitteluvaiheessa suositellaan suurennettua foolihappoannosta eli 4–5 mg x 1. Epilepsialääkitys suunnitellaan jo ennen raskautta tehokkaaksi ja turvalliseksi. Tavoitteena on hyvä hoitotasapaino mahdollisimman pienellä lääkeannoksella.

MS-tauti

MS-tauti yleensä rauhoittuu raskauden aikana, mutta heti synnytyksen jälkeen taudin relapsien määrä taas lisääntyy. Tavanomaisista immunomoduloivista lääkkeistä beetainterferonista ja glatirameerista on jo yli 15 vuoden käyttökokemus. Viitteitä haitallisista sikiövaikutuksista ei ole saatu, ja beetainterferonia ja glatirameeriasetaattia voidaan todennäköisesti käyttää turvallisesti raskauden alkuun asti. Kokemus natalitsumabista on vähäisempää. Natalitsumabin käytössä on suositeltu jopa kolmen kuukauden pituista varoaikaa ennen suunniteltua raskautta. Fingolimodin ja mitoksantronin epäillään olevan haitallista sikiön kehitykselle, ja lääkkeen käyttö tulisi lopettaa viimeistään kaksi kuukautta ennen raskaudenehkäisyn lopettamista.

Endometrioosi

Endometrioosin suomenkielinen nimi on kohdun limakalvon sirottumatauti. Nimen mukaisesti kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella, tavallisesti vatsakalvon pinnalla pikkulantiossa, emättimen ja peräsuolen välissä tai munasarjojen pinnalla. Estrogeenin vaikutuksesta pesäkkeet kasvavat. Endometrioosia on noin 10 prosentilla naisista.

Naisen lapsettomuudesta noin 10–20 prosentin arvellaan johtuvan endometrioosista. Sen aiheuttamia kipuja hoidetaan munasarjojen estrogeenieritystä vähentävillä lääkkeillä, kuten yhdistelmäehkäisypillereillä ja jatkuvalla keltarauhashormonilla. Ne kuitenkin estävät raskaaksi tulon. Hormonilääkityksen lopettamisen jälkeen endometrioosioireet voivat uudelleen pahentua ja lapsettomuuden jatkotutkimuksiin kannattaakin hakeutua jo kuuden kuukauden raskausyrityksen jälkeen. Tuolloin valitaan tapauskohtaisesti paras hoitotapa, joko suoraan lapsettomuushoidot, esimerkiksi koeputkihedelmöityshoito tai ensin endometrioosin leikkaushoito sekä tarvittaessa jatkossa lapsettomuushoidot.


 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018