Siirry sivun sisältöön

Seksuaaliväkivallan seuraukset

Seksuaaliväkivalta on traumaattinen tapahtuma, joka vaikuttaa usein syvästi ihmisen persoonaan ja käsitykseen muista ihmisistä ja maailmasta. Se järkyttää turvallisuuden tunnetta ja perusluottamusta elämään.

Oman elämän kontrollin menettäminen aiheuttaa häpeää, pelkoa ja turvattomuutta. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen on vaikea luottaa omaan kykyyn arvioida toisten ihmisten luotettavuutta ja näin ollen myös vaikea luottaa, että on turvassa toisten kanssa.

Seksuaalisen väkivallan vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat henkilön ikä, elämäntilanne, teon luonne, aiemmat traumaattiset kokemukset ja saadun tuen määrä. Yksittäisten traumakokemusten vaikutukset ovat erilaisia kuin pitkään jatkuneiden traumakokemusten tai elämän varhaisvaiheessa tapahtuneen traumatisoitumisen vaikutukset.

Seksuaalisen väkivallan seurauksiin vaikuttaa suuresti myös tapahtumahetken dissosiaatio. Dissosiaatio on ihmisen vaistonvarainen selviytymiskeino ylivoimaisen sietämättömässä tilanteessa. Dissosiaatio siirtää tiedostamattomaan traumahetken tunteita, ajatuksia, kehon tuntemuksia ja havaintoja tapahtuman hetkellä. Jälkikäteen ihminen kokee voimakasta epätodellisuuden tunnetta ja tuntee kuin tapahtunut ei olisi omakohtaista. Kokemus voi tuntua myös siltä, että ihminen on ikään kuin siirtynyt kehonsa ulkopuolelle tapahtuman hetkellä. Joidenkin seksuaalista väkivaltaa kokeneiden on jälkikäteen vaikeaa tai mahdotonta tavoittaa traumahetkeen liittyneitä tunteita. Dissosiaatio voi ilmetä myös somaattisina oireina, kuten puutuneisuutena ja kipuina, kun keho jää kantamaan traumaattista muistoa.

Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa osalle sitä kokeneista pitkäkestoisia mielenterveyden häiriöitä. Vakava masennus, ahdistuneisuus, pelot, paniikkikohtaukset, itsetuhoisuus, päihdeongelmat sekä syömishäiriöt ovat yleisimpiä ongelmia seksuaalista väkivaltaa kokeneilla. Pitkäkestoiset, vakavat mielenterveyden häiriöt liittyvät traumatisoitumisen ja erityisesti seksuaalisen väkivallan syvimmälle menevään alueeseen, jossa perusolettamukset ja uskomukset muuttuvat kielteisiksi. Suhde itseen muuttuu negatiiviseksi. Ihminen kokee menettäneensä ihmisarvonsa ja tuntee syvää arvottomuutta. Oma keho voi tuntua pilatulta. Ihminen häpeää ja kokee syyllisyyttä esimerkiksi siitä, ettei kyennyt estämään tapahtunutta. Suhde toisiin ihmisiin muuttuu. Väkivaltaa kokeneen on mahdotonta luottaa uusiin ihmisiin. Kun perusturvallisuus on rikkoutunut, ihminen kokee, että hänelle voi tapahtua mitä tahansa milloin tahansa.