Gå till sidans innehåll

Insulinpreparat för olika användningsändamål

Insulinpreparaten indelas enligt deras verkningstid och verkningssätt i snabb-, kort-, medellång- och långverkande insuliner.

Bilden visar insulinets struktur med två kedjor av aminosyror.

Insulinet är ett protein som har två aminosyrakedjor. A-kedjan i människans insulin har 21 aminosyror och B-kedjan 30 aminosyror. A- och B-kedjorna sammanlänkas av två särskilda kemiska band, en disulfidbrygga. A-kedjan har dessutom en intern disulfidbrygga. Insulinpreparaten framställs med tillämpning av genteknik.

I insulinderivat har insulinstrukturen modifierats genom att byta antingen aminosyrornas plats, byta ut en eller flera aminosyror till andra aminosyror, lägga till extra aminosyror eller ta bort aminosyror eller lägga till en verkningsmodifierande komponent till insulinet, till exempel en fettsyrakedja.

Modifieringen ger de olika insulinpreparaten specifika och dosenliga verkningssätt och -tider.

Insulinpreparaten kan indelas enligt olika grunder:

  • Enligt verkningstiden i snabb-, kort-, medellång- och långverkande preparat

  • Enligt den kemiska strukturen och framställningssättet i mänskligt insulin, animalt insulin och insulinderivat. Animala insuliner används i ringa utsträckning i Finland.

  • Enligt användningsprincipen i bas- och måltidsinsuliner

De biosimilära insulinpreparaten är en kopia av insulinpreparat som redan tidigare beviljats försäljningstillstånd. Deras egenskaper, verkan och säkerhet har påvisats. Enligt läkemedelsförordningen ska en läkare ordinera det prismässigt förmånligaste utbytbara insulinpreparatet, antingen det ursprungliga eller ett biosimilärt.

Känn ditt insulin

Då det gäller absorptionen och verkan av insulinpreparat finns det skillnader förutom mellan preparatens egenskaper också skillnader mellan olika individer. Dessa beror på injektionsstället, eventuell svullnad eller förhårdnad vid injektionsstället, insulinets och omgivningens temperatur, injektionstekniken och fettvävnadens tjocklek.

En person med diabetes ska därför själv känna till verkningstiden och -sättet samt doseringsprinciperna för insulinpreparaten som används. På Lääkeinfo.fi-webbplatsen hittar du dina .egna insulinpreparat genom sökning med handelsnamnet. På Diabetesförbundets webbplats finns en förteckning över de insulinpreparat som används i Finland och doseringshjälpmedlen för dessa.

Uppdaterad 11.10.2023