Gå till sidans innehåll

Förberedelser för operation vid diabetes

Det finns separata anvisningar om förberedelserna för olika ingrepp och operationer. Vård och behandling vid diabetes kräver alltid särskild uppmärksamhet.

Då det gäller en person med diabetes kräver en framgångsrik operation och återhämtning omsorgsfull planering, förutseende av eventuella problem och samarbete mellan olika aktörer. Dålig sockerbalans, diabetesrelaterade sjukdomar, till exempel njursvikt samt hjärt- och kärlsjukdomar, ökar riskerna som anknyter till operationer. Före en operation görs en statusbedömning och kontrolleras alla medicineringar.

Bedömning av status före en operation

Den läkare som gjort operationsremissen känner inte nödvändigtvis till status för personens diabetes. Före en operation vore det således viktigt att hålla kontakt med det egna vårdstället för diabetes. Utöver att kontrollera och eventuellt effektivisera medicineringen är det bra att göra en genomgång av anvisningarna gällande sjukdagarna och se till att det finns adekvata uppföljningsverktyg. Redan på förhand lönar det sig att sörja för tillräcklig nutrition och motion som upprätthåller muskelstyrkan samt för rökare att sluta röka. Förutom sockerbalansen beaktas också eventuella diabetesrelaterade sjukdomar samt infektionshärdar, till exempel fötter, hud och mun.

Diabetesbehandling under en operation

I fråga om en person med diabetes planeras behandlingen under operationer och ingrepp alltid individuellt med beaktande av uppehållet i kostintaget, eventuell tarmtömning samt ingreppets längd. Sedvanliga läkemedel kan i allmänhet användas fram till morgonen samma dag som ingreppet görs, om inte vårdenheten ger några andra anvisningar.

Då det gäller större operationer tas en person med diabetes in på sjukhusets vårdavdelning redan dagen före operationen. I allmänhet träffar då den narkosansvariga anestesiläkaren patienten. Man försöker förlägga operationer till morgonen för att få en längre uppföljningstid samma dag. Anestesiläkaren ger anvisningar om diabetesbehandlingen före, under och efter operationen. När patenten själv kan mäta sitt blodsockervärde och inta föda som normalt kan hen igen ta över ansvaret för sin insulinbehandling.

Sjukhusen har egna detaljerade anvisningar om diabetesbehandling under en operation. Under operationer och ingrepp som tar lång tid administreras insulin och sockervätska med intravenöst dropp. Genom att reglera vätskedroppets hastighet kan man på ett säkert sätt justera blodsockervärdet under ingreppet.

Uppdaterad 7.11.2023