Gå till sidans innehåll

Högt blodsockervärde vid behandling med insulinpump

I insulinpumpen används snabbverkande insulin. Blodsockervärdet blir snabbt högre inom några timmar, om insulintillförseln av en eller annan anledning avbryts. Utred orsaken. Orsaken ska alltid utredas.

Om glukossensorn ger ett överraskande högt värde i behandling med insulinpump ska värdet kontrolleras med en egenmätning av blodsockervärdet från ett blodprov från fingertoppen. Med överraskande högt blodsockervärde avses ett värde som överskrider 14 mmol/l och som inte beror på en alltför liten mängd måltidsinsulin, dvs. i praktiken att kolhydratmängden har underskattats eller måltidsinsulinet tagits för sent eller glömts eller att sjukdagar orsakat insulinresistens.

Det insulin som används i pumpen är snabbverkande insulin, och under huden finns inte samma insulinlager som i det fall att långverkande basinsulin används. Vid avbrott i insulintillförseln blir blodsockervärdet betydligt högre redan inom ett par timmar, och insulinbristen resulterar i att ketoner kumuleras. Syraförgiftning, dvs. ketoacidos, kan utvecklas inom några timmar.

I pumpbehandling kan orsaken till avbrott i insulintillförseln vara en funktionsstörning i pumpen, stopp i infusionsslangen, stället där kanylen förs in eller en kanyl som lossnat eller drar dåligt vid stället där den förts in.

Utred orsaken och lös problemet, om blodsockervärdet blir högre än 14 mmol/l.

Åtgärdsanvisningar:

 • Injicera snabbverkande insulin med en reservpenna eller en insulinspruta från en insulinampull.

 • Kontrollera ketonerna med en ketonmätare.

  • Om ketonvärdet överskrider 1,5 mmol/l ska du ta insulin i en större dos än den normala korrigeringsdosen och dricka rikligt med vatten.

  • Om ketonvärdet överskrider 3 mmol/l ska du kontakta akuten.

  • Åk till akuten, om du är illamående eller har symtom som tyder på syraförgiftning, till exempel magsmärtor, illamående eller kräkningar.

 • Kontrollera pumpens och kanylens funktion

  • Kanyl och slangar

   • har de lossnat?

   • läcker det insulin?

   • finns det luft i slangen eller behållaren?

  • Insulin

   • har det gått mer än 3–4 dagar efter senaste bytet?

   • har det förvarats i för hög temperatur eller frusit?

  • Kanylställe

   • finns det förhårdnader eller svullnad?

   • har kanylen böjt sig?

 • För in en ny kanyl på något annat ställe, om någon annan orsak inte hittas.

 • Kontrollera att pumpens batteri är laddat.

 • Mät blodsocker- och ketonvärdena 1–2 timmar efter att tilläggsinsulin har injicerats.

Uppdaterad 4.11.2023