Gå till sidans innehåll

Förvaring av insulin

Insulinet får inte frysa eller utsättas för alltför höga temperaturer.

Oanvända insulinpreparat förvaras svalt i en temperatur på +2 – +8 ºC. Det insulin som används förvaras i rumstemperatur, högst +30ºC, skyddat mot solljus och värme. Det är viktigt att se till att insulinet inte fryser eller utsätts för alltför höga temperaturer. Insulinets struktur förstörs om det fryser. Verkan försvagas, om insulinet blir för varmt.

Insulinpreparat ska inte användas efter det sista användningsdatum som angetts av tillverkaren. En öppnad insulinpenna eller ampull som förvaras på rätt sätt håller 4–6 veckor. Det exakta sista användningsdatumet kan kontrolleras i insulinets bipacksedel. Det lönar sig att börja använda en ny insulinpenna eller -ampull som förvarats i kylskåp, om man misstänker att insulinets verkningseffekt har försämrats.

Vid resor, utflykter eller arbete utomhus i köld eller värme bör man i fråga om medhavt insulin beakta förvarings- och transporttemperaturen för insulinet.

I köld är det bra att hålla insulinet under kläderna, nära huden, så att det inte fryser.

I hetta och värme är det bra att förvara insulinet i förpackningar där det inte blir för varmt. Det finns skäl att på förhand planera hur läkemedlen och behandlingshjälpmedlen transporteras. Kylförpackningar för läkemedel kan köpas på apotek, genom webbutiker eller diabetesföreningarna. Råd om hållbarheten och förvaringen i särskilda situationer kan också begäras av insulintillverkaren.

Insuliner för vilka användningstiden gått ut eller som inte används längre ska returneras till ett apotek för bortskaffande. En tom, förfylld penna och tomma ampuller kan lämnas bland energiavfall.

Uppdaterad 11.10.2023