Gå till sidans innehåll

Förutsättningar för säker och mångsidig pumpbehandling

Säker användning av insulinpumpen kräver att person med diabetes förstår hur pumputrustningen fungerar och kan reagera i eventuella problemsituationer.

Behandlingen med insulinpump kräver att såväl vårdenheten som person med diabetes sätter sig in i saken och lär sig utnyttja de mångsidiga möjligheterna i pumpbehandlingen.

Säker användning av pumpen kräver regelbunden egen uppföljning av blodsockervärdet genom glukossensorn eller täta egenmätningar samt reaktion på för låga eller höga blodsockervärden. Förutom pumpen och utrustningen för denna ska man ha med sig eller tillgång till en reservkanyl och reservbatterier. Dessutom ska reservinsulin och injektionsutrustning samt en blodsockermätare och testremsor finnas tillgängliga, om det uppstår en störning i systemfunktionen.

För att säkerställa en säker pumpdosering av insulin och dess egenskaper, pumpanvändaren:

  • Måste veta hur man hanterar insulin samt hur man använder pumputrustning och ketonmätare.

  • Måste förstå den korta varaktigheten av snabbverkande insulin och risken för acidos om insulinintaget avbryts av någon anledning.

  • Måste kunna administrera insulin med pennor eller en insulin-spruta om man byter från pumpen till injektioner.

  • Måste veta hur man använder en dosräknare.

  • Måste kunna visa och rapportera inställningarna för dosräknaren och basinsulinet från pumpen och förstå de huvudsakliga principerna och grunderna för att göra justeringar

Uppdaterad 31.10.2023