Gå till sidans innehåll

Hjälpmedel för insulininjektioner

Genom att välja lämpliga injiceringshjälpmedel försöker man göra det så lätt som möjligt att injicera insulinet. Sjuksköterskan ger anvisningar om hur hjälpmedlen ska väljas.

För insulininjektionerna behövs ett injiceringsredskap, som innehåller insulin och nålar. Insulin finns i förfyllda insulinpennor eller utbytbara insulinampuller för pennor som används flera gånger. Insulinet doseras från pennan i steg på en halv, en enhet eller för högre doser två enheter. Dosen ställs med vridning in i toppen av insulinpennan, varvid den inställda dosen syns i doseringsfönstret.

I undantagsfall, till exempel om en multifunktionspenna går sönder, kan insulinet vid styrkan 100 ehn/ml kan också injiceras med en nålförsedd enhetsspruta som är avsedd enbart för insulininjektioner.

Injiceringsmedlen är avgiftsfria tillbehör för egenvård. Injiceringsmedlen kan hämtas från utdelningen av vårdförnödenheter i den egna välfärdsområdet. För detta behövs en remiss från vårdstället.

Insulinet köps på apotek, och för detta behövs ett elektroniskt läkemedelsrecept som skrivits ut av en läkare. För ansökan om FPA:s specialersättning för insulinbehandling behövs en läkarens B-utlåtande.

De nålar som behövs för att injicera insulin från en insulinpenna finns i olika längder. För de flesta rekommenderas 4–6 mm långa nålar. Det rekommenderas att man byter nål för varje injektion.

På sjukhus och i hemvården rekommenderas användning av säkerhetspennålar, vars skyddsmekanism förhindrar injektionsolyckor. En säkerhetspennål kan användas för endast en injektion.

Insulinpennålar, liksom andra vårdartiklar är föremål för konkurrensutsättning. Detta innebär att du kan få ett visst nålmärke från den kommunala tjänsten för utdelning av egenvårdsartiklar. Huvudsakligen är nålarna designade för att passa alla insulinpennor.

Kontakta din vårdplats ifall du har problem med att använda nålen.

Den förfyllda insulinpennan innehåller färdigt insulin. När insulinet i den förfyllda pennan tar slut eller när användningstiden har gått ut, tas en ny penna i användning. På apoteket säljs förpackningar med fem eller tio pennor.

Insulinampullen ska bytas ut i en penna som används många gånger. Dessa pennor används endast för ett specifikt insulin, med andra ord ska tillverkarens egen ampullpenna användas för ett visst insulinpreparat. På apoteket köps förpackningar med fem ampuller.

Vissa ampullpennor har en minnesfunktion. Det innebär att pennan visar när den föregående insulindosen har tagits.

En penna som används många gånger lämnas ut från utdelningen av vårdförnödenheter. Den kan också köpas av importören. Kontakta din sköterska att få instruktioner om hur du använder en insulinpenna som används många gånger.

Enhetssprutorna hör till de behandlingsförnödenheter som delas ut till personer med diabetes. Insulinet skall dras upp i sprutan långsamt och lugnt.

Dra upp insulinet ur ampullen för penna som används många gånge: Lägg inte luft i ampullen eftersom tillsättning av luft kan bryta ampullen. Dra upp önskad mängd insulin i sprutan.

Dra upp insulinet ur flaskan: Lägg i sprutan en aning större mängd insulin än vad som krävs. Dra sedan upp exakt den mängd insulin du vill ha i sprutan.

Luftbubblor: Ta bort eventuella luftbubblor som bildas i sprutan genom att hålla sprutan med nålen uppåt och knacka på sprutan med fingret så att luftbubblorna samlas i kanylens bas, varifrån du kan trycka ut dem ur sprutan. Luftbubblorna är inte skadliga, men om det finns många av dem blir den insulindos som ska injiceras bristfällig.

Observera att endast 100 enheter/ml insulin får dras upp i sprutan. Insulin får heller aldrig ges med en vanlig spruta.

Vid avfallshantering av nålar iakttas varje kommuns avfallshanteringsregler. Om kommunen inte har anvisningar om hur nålarna ska förstöras, kan nålarna samlas i en burk som tillsluts med en kork och som kan kasseras bland blandavfallet. Det lönar sig att vika eller skära av nålen med en separat nålbrytare. På vissa apotek finns det en behållare för nålavfall.

Uppdaterad 11.10.2023